Suoraan sisältöön

Underhållsklassificering av gatorna

Klass I: Huvudgator och mycket livligt trafikerade leder för lätt trafik

På gatorna i klass I avvärjs halka och avlägsnas snö, sörja och is omedelbart eller senast innan rusningstrafiken börjar på morgonen. Synligt skräp och smuts avlägsnas dagligen och gatan tvättas regelbundet. Beläggningen har inga skador med undantag av enstaka sprickor och spårdjupet är litet.

Klass II: matargator och livligt trafikerade leder för lätt trafik

På gatorna i klass II avlägsnas snö, sörja och is så att det inte uppstår ojämnheter som hindrar trafiken. Halka åtgärdas genast efter att detta vidtagits på gatorna i klass I. Synligt skräp och smuts avlägsnas regelbundet och gatan tvättas vid behov. Beläggningen kan ha lindriga skador och den kan vara sliten men spårdjupet får inte vara betydande.

Klass III: tomtgator och svagt trafikerade leder för lätt trafik

På gatorna i klass III avlägsnas snö, sörja och is så att tillräcklig framkomlighet bevaras. Halka åtgärdas efter att detta vidtagits på gatorna i klass I och II. Synligt skräp och smuts avlägsnas vid behov och gator med beläggning tvättas på våren. Skador i beläggningen är tillåtna i moderata mängder men de får inte ge upphov till farliga situationer.

Stadsfullmäktige fastslår årligen i budgeten för Helsingfors hur mycket pengar som står till förfogande för väg- och grönområdesunderhåll. Nämnden för allmänna arbeten beslutar hur stor del av anslagen som används för vägar och gator.06.12.2019 09:47