Hoppa till innehållet

Renhållning av gator om våren

Dammhalterna på gatorna blir höga nästan varje vår. För att avvärja damm måste gatorna rengöras och det hör i regel till fastigheterna. Det är skäl att rengöra gatorna varje dag i synnerhet vid livligt trafikerade gator så länge som gatorna dammar.

För att avvärja dammet samlar staden in sandningsmakadam från stadens gator, cykelbanor och gångbanor. Ungefär 2500 kilometer ska rengöras. När vårrengöringen inleds beror på vädret. En effektiv rengöring av gatorna lyckas inte förrän snö och is har smultit från gatorna.

Fastigheterna har ansvar för innerstadens gångbanor

Det hör till fastigheternas ansvar att rengöra gångbanorna i stadskärnan. I förstadsområdena och Främre Tölö sköter staden om uppgiften.
Fastigheterna kan sopa sandningsmakadam från gångbanan ut till körbanans kant – men inte på spårvagnsspåret – varifrån staden städar bort det i samband med rengöringen av körbanan. På en rengjord körbana får man inte sopa ut sand.

Kontrollera tidtabellerna för gaturengöring och flytta bort bilen ur vägen

När staden inte är tvungen att flytta bort parkerade bilar ur vägen för gaturengöringen, löper arbetet betydligt snabbare. Skyltarna vid vägen anger tiderna när gatorna rengörs och information om detta finns också på webben och kan fås via textmeddelande. Syftet med tjänsten är att bilägarna ska veta när det är dags att flytta bilen ur vägen för gaturengöringen.

Förutom via textmeddelanden och webbplatser informeras om gaturengöring i huvudsak på skyltarna vid vägen som uppmanar bilägarna att flytta på sina bilar. Om bilen står parkerad efter att uppmaningsskylten satts upp kommer bilens ägare att debiteras för flyttningskostnaderna.

 06.12.2019 09:48