Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande svenskspråkiga gymnasier

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads gymnasiers vebblatser. Webbplatsernas adresser är

 1. Brändö gymnasiumhttps://www.hel.fi/brg/sv
 2. Gymnasiet Lärkan, https://www.hel.fi/larkan/sv
 3. Tölö gymnasium, https://www.hel.fi/tolog/sv
 4. Tölö gymnasiums vuxenstudier, https://www.hel.fi/tolog/sv/vuxenstudier


Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska fel

 • På webplatser finns inget kritiska fel

Betydande fel

 • Saknade eller felaktiga alt-attribut
  På webbplatserna finns bilder som antingen saknar alternativ bildtext eller beskrivs på ett bristfälligt sätt (WCAG 2.1 Innehåll som inte är text, nivå A).
 • Otillräckliga kontraster
  Sidnavigeringens och textens kontrastförhållande till bakgrunden är otillräcklig. Det kan vara svårt för användare med nedsatt syn att urskilja text, vars kontrastförhållande till bakgrunden är för lågt (WCAG 2.1 Kontrast (minimum), nivå AA).
 • Inget synligt fokus för nyhetskarusellen
  När nyhetskarusellens bilder fokuseras med tangentbord har fokuseringen ingen synlig markör. Om fokus inte syns tydligt kan det vara svårt för personer med nedsatt syn eller kognitiva problem att uppfatta placeringen och navigeringen på webbplatsen (WCAG 2.1 Fokus markeras tydligt, nivå AA).
 • Tillgänglighetsproblem i länkar
  På webbplatserna finns länkar, vars funktion inte är tydlig för användare av skärmläsare. Länkens text kan vara otydlig, länken öppnar ett nytt fönster eller en PDF-fil utan förvarning (WCAG 2.1 Länkens syfte (i sammanhanget), nivå A, och Konsekvent identifiering, nivå AA).
 • Förklaringar till inbäddade element saknas
  På webbplatsen finns inbäddade iFrame-element som saknar title-värde. Utan det får skärmläsaren inte tillräcklig information om vad elementet innehåller (WCAG 2.1 Namn, roll, värde, nivå A).

Övriga fel


 • Länkar identifieras enbart genom färg
  Platslänkar, det vill säga länkar i den synliga sökvägen identifieras enbart genom färg. Att använda endast färg är inte tillräckligt. Användaren kan inte vara säker på att det är fråga om en länk ifall den inte tydligt kan urskiljas från den övriga texten (WCAG 2.1 Användning av färger, nivå A).
 • HTML-kod har använts för formgivning
  På webbplatserna finns inbäddningar till sociala medier som har formgivits med hjälp av HTML-stilidentifierare. I dessa fall är det möjligt att skärmläsaren läser HTML-koden istället för innehållet (WCAG 2.1 Information och relationer, nivå A).
 • Tomma rubriker
  Det finns tomma rubriker på webbplatserna. Detta kan förvirra användaren, som kan tro att hen av misstag har hoppat över innehåll eller att hens skärmläsare inte fungerar (WCAG 2.1 Parsing, nivå A).
 • Ologiska rubriker
  På webbplatserna har använts rubriker som inte är genomgående konsekventa. Användare av skärmläsare kan tro att de har hoppat över viktigt innehåll om rubriksättningen inte är konsekvent (WCAG 2.1 Parsing, nivå A eller AA).
 • Inkonsekvent angivna element (WCAG 2.1 Information och relationer, nivå A).


Korrigering av brister

Skolorna strävar efter att rätta till innehållsliga fel och brister omedelbart efter att de kommit till kännedom.

Helsingfors stads webbplatser förnyas som bäst. I samband med förnyelsen kommer sektorns webbsidor att flyttas till en ny plattform som uppfyller tillgänglighetskraven bättre än tidigare. Problem med tillgänglighet som beror på den nuvarande plattformen korrigeras senast i samband med förnyelsen. Förnyelsen uppskattas vara klar före slutet av 20201.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 23.9.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Automatiska kontroller har utförts med användning av webbläsartillägget Siteimprove.

Missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut. Revisionsrapporten kan laddas ner på finska från:
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/saavutettavuus/saavutettavuusraportti-lukiot.pdf

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.
Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 18.9.2020
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad
05.10.2021 11:56