Hoppa till innehållet

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgades från och med 2021 så att alla niondeklassare som går ut grundskolan har skyldighet att söka till och fortsätta i utbildning efter den grundläggande utbildningen. Målet är att se till att alla ungdomar har de kunskaper och den bildning som de behöver i livet och i samhället.

Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller redan tidigare om han eller hon avlägger en examen på andra stadiet.
Den utvidgade läroplikten är kopplad till rätten till avgiftsfri utbildning. Rätten till avgiftsfri utbildning upphör när den läropliktiga har avlagt en utbildning på andra stadiet, dock senast vid utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Varför utvidgades läroplikten?

Tanken bakom den utvidgade läroplikten är att garantera alla ungdomar en tillräcklig utbildning och en god start i arbetslivet. Målet är att höja utbildningsnivån och utöka kompetensen på alla utbildningsnivåer, minska kunskapsskillnaderna, öka den utbildningsrelaterade jämlikheten, jämställdheten och ungdomarnas välbefinnande. Målet för den utvidgade läroplikten är att alla ungdomar ska avlägga en utbildning på andra stadiet, det vill säga studentexamen eller yrkesexamen.

Hjälp med att välja studieplats

Som regel ansöker ungdomarna om studieplats på andra stadiet i den gemensamma ansökan som anordnas varje vår. Elevhandledarna vid den egna skolan handleder alla unga och ger råd om olika utbildningsalternativ. Till yrkesinstitutet Stadin AO och yrkesinstitutet Prakticum kan man dessutom söka när som helst under året i den kontinuerliga ansökan.
De ungdomar som inte går i någon skola eller läroanstalt får handledning vid Navigatorn i Helsingfors.

Bekanta dig också med utbildningsalternativen på andra stadiet som Helsingfors stad presenterar på sidan Gymnasiestudier, Stadin AO:s finskspråkiga eller yrkesinstitutet Prakticums svenskspråkiga webbsidor.

Om den unga inte får en studieplats

Alla ungdomar garanteras en studieplats. Anordnaren av den grundläggande utbildningen ansvarar för att handleda och övervaka eleverna i ansökningsprocessen. Om den unga inte får en studieplats i vårens gemensamma ansökan, ska elevhandledaren i grundskolan handleda honom eller henne under sommaren eller till dess att den unga får en studieplats. Om den unga fortfarande inte har en studieplats på hösten, får han eller hon handledning vid Navigatorn i Helsingfors.

Läroplikten kan även fullgöras i utbildning i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. De nuvarande utbildningarna i övergångsskedet läsåret 2021/2022 omfattar påbyggnadsundervisning (s.k. tionde klassen), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Till dessa utbildningar ansöker den unga via Studieinfo.fi.


Läs mer:

Påbyggnadsundervisningen i Åshöjdens grundskola, läsåret 2021/2022

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) endast på finska

Handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA) i Prakticum

Navigatorn Helsingfors


HUX – utbildning som handleder för examensutbildning i den gemensamma ansökan 2022

Läroplikten kan även fullgöras i utbildning i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Från och med hösten 2022 kommer de tidigare utbildningarna i övergångsskedet efter grundskolan (VALMA, LUVA, tionde klassen) att ersättas med HUX, utbildning som handleder för examensutbildning. HUX-utbildningen är avsedd för studerande som ännu inte har en examen på andra stadiet och som vill:


• stärka de färdigheter som krävs för att söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning,
• skapa sig en tydligare bild av de egna önskemålen och målsättningarna för de fortsatta studierna och arbetslivet,
• stärka sina studiefärdigheter för att kunna avlägga studentexamen eller yrkesexamen.

HUX-utbildningens maximala längd är ett år (38 veckor).

Ett allmänt mål för HUX-utbildningen är att den studerande ska uppnå sådana studiefärdigheter som behövs för att hen ska kunna söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning och klara av dessa studier. Med studiefärdigheter avses till exempel kunskaper i undervisningsspråket, utveckling av ändamålsenliga studiemetoder och livskompetens. Under HUX-utbildningen kan den studerande även höja sina vitsord från den grundläggande utbildningen, om det är nödvändigt för att få en plats inom en viss utbildning. Därtill kan den studerande avlägga studier inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning. För varje studerande upprättas en individuell studieplan och vid behov en plan om särskilt stöd.

Studerande i behov av krävande särskilt stöd kan också fullgöra sin läroplikt i en TELMA-utbildning som handleder för arbete och för ett självständigt liv. TELMA-utbildningarna ordnas av specialyrkesläroanstalter.

Särskilt stöd och läroplikten

I alla utbildningar i övergångsskedet och examensutbildningar på andra stadiet har de studerande rätt att få stöd för sitt lärande. Mer information om ordnandet av särskilt stöd fås av specialläraren vid den egna läroanstalten.

Läs mer:

• HUX-utbildning
• Navigatorn Helsingfors


Avgiftsfrihet inom utbildning på andra stadiet

Alla studerande garanteras avgiftsfria studier på andra stadiet. Rätten till avgiftsfria studier fortsätter även efter läropliktsåldern, med andra ord upphör den inte när den studerande fyller 18 år. Avgiftsfriheten upphör när den studerande har avlagt en examen på andra stadiet, dock senast vid utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Vad omfattar avgiftsfriheten?

De studerande får följande utan kostnad:

• Undervisning
• Dagliga måltider
• Läroböcker och annat material som läroanstalten kräver i undervisningen
• Arbetsredskap, -kläder och -material som läroanstalten kräver i undervisningen
• Dator
• Fem prov som krävs för att ta studentexamen som ingår i gymnasiets läroplan och omtagning av de prov i vilka kandidaten har fått underkänt
• Skolresor, när resan är minst sju kilometer lång (via FPA:s system för skolresestöd)
• I enstaka särskilda fall även inkvarterings- och resekostnader

Vad omfattar avgiftsfriheten inte?

Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument och sportutrustning, och som den studerande använder även utanför undervisningssammanhanget omfattas inte av avgiftsfriheten.

Skäliga avgifter kan tas ut för frivilliga exkursioner, studiebesök, evenemang och andra liknande aktiviteter som kompletterar studierna. Utbildningsanordnaren kan också erbjuda exempelvis tillämpande specialkurser eller studieavsnitt och för dessa kan det tas avgifter för sådana kostnader som inte är hänförliga till utbildningen.

Avbrytande av läroplikten

Om avbrytande av fullgörandet av läroplikten föreskrivs i läropliktslagen. Fullgörandet av läroplikten avbryts i regel för en viss tid, för den tid som den omständighet som hindrar fullgörandet av läroplikten uppskattas pågå.

Följande omständigheter ger rätt att avbryta läroplikten för en viss tid:

• Långvarig sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten.
• Moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet (i praktiken föräldrapenningperioden).
• Tillfällig vistelse utomlands (t.ex. utbytesstudier, familjen flyttar utomlands tillfälligt).
• Annat vägande skäl som hänför sig till livssituationen och som hindrar fullgörandet av läroplikten.

Fullgörandet av läroplikten får avbrytas tills vidare endast om den sjukdom eller skada som hindrar fullgörandet av läroplikten är av bestående natur.

Beslut om avbrytande av fullgörandet av läroplikten fattas efter ansökan från den läropliktiges vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. När man ansöker om att avbryta fullgörandet av läroplikten på grund av en sjukdom eller skada, ska ett utlåtande från en läkare eller expert bifogas till ansökan.

Utbildningsanordnaren beslutar om avbrytande av fullgörandet av läroplikten. Om den unga inte har någon studieplats, fattas beslut om avbrytande av den läropliktiges hemkommun. Mer information fås från den egna skolan eller läroanstalten. Om den unga inte har någon studieplats, kan han eller hon besöka Navigatorn i Helsingfors för mer information.


Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi -hakemuslomake
Oppivelvollisuuden keskeyttäminen toistaiseksi -hakemuslomake

Läs mer om den utvidgade läroplikten:

Fostrans- och utbildningssektorn: Utvidgandet av läroplikten för föräldrar (pdf)
Undervisnings- och kulturministeriet: Utvidgandet av läroplikten

Information om ämnet på andra språk i Undervisnings- och kulturministeriets broschyr: Från och med hösten 2021 utvidgas läroplikten

Inbandat infotillfälle på YouTube om utvidgandet av läroplikten (29.11.2021)

Gymnasieinfo 29.11.2021 (pdf)

Practicum föräldrainfo 29.11.2021 (pdf)
16.12.2021 11:50