Hoppa till innehållet

Samarbetet mellan hem och skola

Principerna och verksamhetsformerna för samarbetet mellan hemmet och skolan beskrivs i varje skolas läroplan. Det omfattar bland annat föräldramöten, föräldrakvarter och kontakt genom det elektroniska systemet Wilma. 

Skolan och vårdnadshavarna kommer överens om det praktiska samarbetet och verksamhetsformerna. Samarbetet mellan hemmet och skolan är ömsesidigt.

Wilma

I början av januari sändes per post ett meddelande om läroplikt, i vilket närskolan anges och tillfälliga Wilma-koder ges för anmälan till skolan. Elevens vårdnadshavare får användarkoder till Wilma när barnet börjar skolan.

I Wilma antecknar läraren elevens bedömning, kommande prov, elevens frånvarouppgifter och följer upp hemmens redogörelser för frånvaron. Via Wilma kan vårdnadshavarna läsa meddelanden som skolan har skickat och svara på förfrågningar som har lämnats av rektorn eller lärarna.

Via Wilma kan alla elever kontrollera de egna vitsorden som lärarna har gett och sin egen frånvaro som läraren har registrerat.

Skolans direktion

I alla skolor finns en direktion med av föräldrarna föreslagna representanter för föräldrarna. Nämnden för fostran och utbildning utser medlemmarna för en period på fyra år. Direktionen beslutar till exempel om skolans verksamhetsplan. Läs mera

De flesta skolor har också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.


Läs också:

Utvidgandet av läroplikten

Antimobbningsprogrammet25.02.2021 13:16