Samarbetet mellan hem och skola

Principerna och verksamhetsformerna för samarbetet mellan hemmet och skolan beskrivs i varje skolas läroplan. Det omfattar bland annat

  • föräldramöten
  • föräldrakvarter
  • kontakt genom det elektroniska systemet Wilma

Skolan och vårdnadshavarna kommer överens om det praktiska samarbetet och verksamhetsformerna. Samarbetet mellan hemmet och skolan är ömsesidigt. Det är vårdnadshavarna som i första hand ansvarar för barnets fostran och läroplikt. Skolans uppgift är att stödja elevens uppväxt och inlärning i skolan.

I alla skolor finns en direktion med av föräldrarna föreslagna representanter för föräldrarna. Helsingfors utbildningsnämnd utser medlemmarna för en period på fyra år. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och lägger fram ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens godkännande.

De flesta skolor har också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.DELA
24.01.2018 14:03