Hoppa till innehållet

Undervisning i religion och livsåskådningskunskap

Målet med undervisningen i religion är allmänbildning kring religion och åskådning. Religion eller livsåskådningskunskap är ett obligatoriskt läroämne i grundskolan. Undervisningen i åskådningsämnen följer nationella och lokala läroplaner. Undervisningen är politiskt oberoende och icke-konfessionell. Till åskådningsämnena hör undervisning i den egna religionen och undervisning i livsåskådningskunskap. Inom undervisning i egen religion varierar mängden lärokurser.

Eleven får undervisning i den egna religionen eller i livsåskådningskunskap, i enlighet med lagen om den grundläggande utbildningen.

  • De som hör till det evangelisk-lutherska samfundet deltar alltid i undervisning i den evangelisk-lutherska religionen.
  • De som hör till det ortodoxa samfundet deltar i undervisning i den ortodoxa religionen eller i undervisning i majoritetens religion (dvs. den evangelisk-lutherska).
  • De som inte hör till något religiöst samfund deltar i undervisning i livsåskådningskunskap.
  • De som hör till ett annat religiöst samfund än det evangelisk-lutherska eller ortodoxa samfundet kan anhålla om att få undervisning i sin egen religion eller delta i undervisning i livsåskådningskunskap.
  • Om eleven inte deltar i undervisning i sin egen religion eller i livsåskådningskunskap ordnas annan undervisning eller en handledd verksamhet för hen (gäller inte om eleven hör till det evangelisk-lutherska eller ortodoxa samfundet).
  • I stället för annan undervisning eller handledd verksamhet som ordnas i skolan kan eleven delta i undervisning som ges av elevens religiösa samfund. Vårdnadshavaren ska då lämna in en utredning till skolan om elevens medlemskap i det religiösa samfundet och deltagande i undervisning utanför skolan. Eventuellt vitsord från undervisning som ges av ett religiöst samfund ska inte antecknas i betyget.

I undervisning i majoritetens religion (dvs. den evangelisk-lutherska) kan alla elever delta på vårdnadshavarens begäran.

Barnets religiösa uppfostran är hemmets uppgift. I början av läsåret informerar skolan vårdnadshavarna om vilka religiösa tillställningar som ordnas i skolan. Vårdnadshavaren beslutar om eleven ska delta i dessa tillställningar.15.03.2021 10:57