Hoppa till innehållet

Bedömning av eleven

De svenska skolorna i Helsingfors har en enhetlig kultur för bedömning och utvärdering. Bedömningen utgår från de mål som fastställs i skolans läroplan och elevens lärande och arbete bedöms mångsidigt. Som bas för bedömningen används beskrivningen av grunderna för goda kunskaper hos eleven enligt den nationella läroplanen. 

Elevens läsår består av en mängd olika lärprocesser, vilka utgår från de ämnesvisa målen i läroplanen och elevens förkunskaper. Under lärprocessen används en mångsidig formativ bedömning, vars syfte är att handleda eleven i lärprocessen. I slutet av varje lärprocess används en summativ bedömning, som beskriver elevens kunskapsnivå. 

I Helsingfors används en portfolio för att dokumentera, reflektera, synliggöra och utvärdera elevens lärprocesser. Vårdnadshavarna ges möjlighet att ta del av portfolion och den bedömning som getts för lärprocesserna. 

I slutet av varje läsår får eleven ett läsårsbetyg, där man verbalt eller med siffervitsord beskriver hur väl eleven under läsåret har uppnått målen i de läroämnen eller studiehelheter som ingår i elevens studieprogram. 

I de svenska skolorna i Helsingfors får eleverna i: 

  • Åk 1-5 ett verbalt läsårsbetyg 
  • Åk 6-9 ett läsårsbetyg med sifferbedömning 

Som bilaga till betyget finns elevens portfolio, där bedömningen av elevens kunskapsnivå och framsteg kommer fram. Bedömningen av uppförandet kommer fram i en separat bilaga. 

I årskurs 9 söker eleven till fortsatta studier med avgångsbetyget från grundutbildningen. 

De svenska skolorna i Helsingfors har gemensamt utarbetat en bedömningsmodell, vars utgångspunkter är: 

  • Att utgå från positiv bedömning  
  • Att ha en tydlig struktur och öppenhet i bedömningsprocessen för såväl lärare som elever och vårdnadshavare
  • Att fokusera på utvärdering av helheter 
  • Att flytta fokus från den summativa bedömning till en formativ handledande bedömning 
  • Att uppnå en större jämlikhet inom bedömningen
  • Att satsa på individuell handledning och utvärdering 26.02.2021 09:59