Suoraan sisältöön

Vanliga frågor om anmälan till skolan

Hur bestäms det vilken skola som är barnets närskola?
Staden är indelad i elevupptagningsområden och närskolan anvisas enligt bostadsadressen. Utbildningsnämndens svenska sektion har slagit fast principerna för elevantagningen. Läs mer

Vad ska föräldrarna göra om de inte tar emot den anvisade skolplatsen?
De ska underrätta den skola som är anvisas som närskola.

Vad ska föräldrarna göra om de ansöker om en plats i en annan skola än den anvisade närskolan? Hur länge finns platsen i barnets egen skola kvar?
En vårdnadshavare som vill ansöka om en plats för sitt barn i en annan skola än den närskola barnet anvisas i meddelandet om läroplikt ska på anmälningsdagen gå till den önskade skolan och anmäla barnet där. När en plats tas emot i en annan skola än närskolan går rätten till en plats i närskolan förlorad. Om eleven senare vill flytta till närskolan är detta möjligt bara om det finns plats där.

Vad ska föräldrarna göra om de har fått ett beslut om en skolplats i det utvidgade elev-upptagningsområdet, men skolan är en annan än den som ett syskon går i?
En sådan situation kan uppstå om syskonet inte har antagits till skolan genom förstahandsan-tagningen eller går i sista årskursen när beslutet fattas. Om föräldrarna vill ha barnet i samma skola som syskonet kan de ansöka om en plats där, men kriterierna för andrahandsantagning tillämpas då. Läs mer

Vem ska man kontakta om man vill ha en skolplats genom andrahandsantagning?
Vårdnadshavaren ska kontakta rektorn i den önskade skolan.

Jag är missnöjd med beslutet om närskola inom det utvidgade elevupptagningsområdet. Vad kan jag göra åt saken?
Det är bäst att först kontakta rektorn i skolan i fråga eller den som fattat närskolebeslutet, dvs. områdeschefen. Beslutet kan överklagas hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland inom besvärstiden (14 dagar).

Jag vill att mitt barn går i samma skola och placeras i samma klass som bästa kompisen. Beaktas sådana önskemål?
Kamratförhållanden beaktas inte när det bestäms vilken skola som är närskola. Om kamrater har antagits till samma skola försöker rektorn i allmänhet beakta önskemål när klasser bildas.

Vi flyttar till ett utvidgat elevupptagningsområde under sommaren. När får vi veta var barnets skolplats finns? Hur bestäms skolplatsen i detta fall?
Skolplatsen anvisas så snabbt som möjligt. Processen kan vara något långsam på sommaren på grund av semestrar. Skolväg och syskonskap är kriterier för vilken skola i det utvidgade elevupptagningsområdet som är närskola. För dem som flyttar på sommaren påverkas saken också av var det finns plats om skolvägen blir kortare än två kilometer.DELA
18.04.2014 15:13