Hoppa till innehållet

Anmälan till grundskolan

Hösten 2023 börjar läroplikten för barn födda år 2016. Alla barn som är permanent bosatta i Finland är läropliktiga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter i svenska eller finska för att delta i den grundläggande utbildningen kan värdnadshavaren anmäla barnet till förberedande undervisning. Till den förberedande undervisningen kan man anmäla sig året runt.

Broschyren Välkommen till skolan

Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i oktober-november 2022 broschyren Välkommen till skolan.

Meddelande om läroplikt

Barnets närskola meddelas i meddelandet om läroplikt samt på adressen asti.hel.fi efter inloggning under tiden 9–29.1.2023. Meddelandet om läroplikt skickas till barnets hemadress från och med onsdag 4.1.2023. 

Anmälning till skolan

Anmälningen till skolan sker huvudsakligen elektroniskt den 9–29.1.2023 genom e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi.  Du kan också läsa mer om den elektroniska anmälan här: Elektronisk anmälan.

I vissa fall måste anmälan göras genom ett besök i skolan. Detta gäller exempelvis om barnet ska börja grundskolan ett år före eller efter att läroplikten börjat gälla, om du vill byta den svenska närskola som anges i meddelandet om läroplikt till en finsk närskola eller tvärtom eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Läs mer om anmälan i skolan.

Anmälan i skolan görs den 25 januari 2023 kl. 8.00–10.00.

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 25 januari 2023. Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.

Ansökan om intensifierad, tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning

Du kan ansöka om intensifierad, omfattande tvåspråkig och engelskspråkig undervisning med att anmäla dig till lämplighetstest. Anmälningstiden är 9–29.1.2023. Ansökningsblanketten publiceras på denna sida närmare ansökningstiden.

Ifall barnet söker sig till intensifierad, omfattande tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning behöver vårdnadshavaren inte göra någonting i e-tjänsten Asti. Om barnet inte blir antaget till den skola hen sökt till har hen rätt till plats i närskolan. I sådana fall ska vårdnadshavaren vara i kontakt med närskolans rektor. 

Elever som flyttar till Helsingfors

När en familj flyttar till Helsingfors ska vårdnadshavare ta kontakt med rektorn i närskolan. Den egna närskolan framgår av Servicekartan.

Om barnet inte kan svenska eller finska, kommer hen att börja i förberedande undervisning. Barnet kan anmälas till förberedande undervisning direkt när hen har flyttat till Helsingfors.

Om du är intresserad av grundläggande utbildning på andra språk än svenska eller finska kan du läsa mera om alternativen på denna sida (på finska).

Årsklasser läsåret 2023-2024

  • Åk 1  — barnets födelseår 2016
  • Åk 2  — barnets födelseår 2015
  • Åk 3  — barnets födelseår 2014
  • Åk 4  — barnets födelseår 2013
  • Åk 5  — barnets födelseår 2012
  • Åk 6  — barnets födelseår 2011
  • Åk 7  — barnets födelseår 2010
  • Åk 8  — barnets födelseår 2009
  • Åk 9  — barnets födelseår 2008


06.03.2023 10:01