Hoppa till innehållet

Skyldighet att delta i förskoleundervisningen

Från och med den 1 augusti 2015 ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten börjar.

Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

Kommunen beslutar om de daghem och skolor där det ordnas förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Dessutom har vissa utbildningsanordnare beviljats tillstånd av staten att anordna förskoleundervisning. Kommunen beslutar om hur ansökan till förskoleundervisning sker och enligt vilken tidtabell. Förskoleundervisningen är kostnadsfri. Kommunen ska erbjuda barnet en förskoleplats.

Målsättningarna inom förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen är läroplansenlig undervisning som främjar barnens förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig i kamratgrupp. Verksamheten planeras utifrån barnet och syftet är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ. I förskoleundervisningen ges barnen tillfälle att kommunicera på olika sätt och att stärka sina sociala färdigheter.

Annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Om vårdnadshavarna inte ansöker om förskoleplats för sitt barn i något av de daghem eller skolor där kommunen ordnar förskoleundervisning, ska vårdnadshavarna på annat sätt ordna motsvarande verksamhet för barnet. Annan verksamhet genom vilken målen uppnås är sådan verksamhet som är läroplansenlig. Barndagvård är inte sådan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Förskoleundervisningens mål definieras närmare i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan som Utbildningsstyrelsen fastställt:
Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (pdf). 

Förskoleundervisningen hör inte till läroplikten och kommunen har inte övervakningsskyldighet fastän barnet inte deltar i lagenlig förskoleundervisning.

Läs mera
Bekanta dig med lagstiftningen som gäller förskoleundervisningens förpliktigande på Finlex:
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning06.12.2019 10:17

Läroplan för förskoleundervisningen

Utgående från läroplanen för förskoleundervisning i Helsingfors utarbetar varje daghem eller skola som ordnar förskoleundervisning en plan för förskoleundervisning och barnomsorg som styr den egna verksamheten.

Förskoleundervisningens läroplan