Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor


Innan du söker till småbarnspedagogiken 

Jag har fått sysselsättning eller en studieplats och mitt behov av en plats inom småbarnspedagogiken är plötsligt. Lönar det sig för mig att göra en elektronisk ansökan om småbarnspedagogiken?
Vid plötsligt behov av plats inom småbarnspedagogiken ska du först göra en elektronisk ansökan, antingen genom Helsingfors stads e-tjänster eller e-tjänsten Asti. Därefter kontaktar du daghemsföreståndaren för ditt förstahandsval eller en handledare inom familjedagvården. Minimitiden för att arrangera en plats är två veckor. Det lönar sig att förbereda sig på en längre transportsträcka än vanligt. I regel tar det fyra månader att behandla en ansökan.

Vad gör jag om jag vill ha en plats inom småbarnspedagogiken, ifall jag planerar att börja arbeta/studera, men inte vet det exakta datumet för inledning? 
Familjen ska förutse eventuella arbets- eller studieplatser, det vill säga ansöka om en småbarnspedagogikplats redan i det skede som arbetet eller studierna planeras (4 månader innan behovet). Man kan avboka platsen och ändra ansökan innan man fått platsen.
 
Jag vill få mer information om situationen i småbarnspedagogikplatser inom ett visst område för småbarnspedagogik: ska jag ringa servicerådgivningen? 
Servicerådgivaren kan berätta om ansökningsprocessen på en allmän nivå. Daghemscheferna ansvarar för tidtabellerna för handläggningen av ansökningar, och kan berätta om platssituationen.
 
Vilket datum lönar det sig att sätta på ansökan, för att göra det säkrare att man får en plats? 
Man ska sätta det datum på ansökan då man har behov av småbarnspedagogik. I augusti frigörs flest platser, då en åldersklass fortsätter till skolan.

Hurdana är barngrupperna i daghemmen? Hur många barn finns det i en grupp? 
Barngrupperna formas varje verksamhetsperiod på pedagogisk basis. För varje anställd placeras 7 barn över 3 och 4 barn under 3.

Hurdana öppettider har daghemmen? 
Alla Helsingfors stads daghem erbjuder vårdtid mellan kl. 6.15-17.30. Därtill finns det daghem som erbjuder kvällsvård och skiftesvård. Information om enheter som erbjuder kvälls- och skiftesvård finns på Helsingfors stads webbplats.
 
Jag arbetar i skift. Hur kan jag arrangera småbarnspedagogik åt mitt barn på kvällar och veckoslut? 
Familjen kan få en plats i ett skiftesdaghem, ifall bägge vårdnadshavare visar ett intyg från sin arbetsgivare om skiftesarbete eller kvällsstudier.

Kan jag samtidigt söka till både den kommunala och till privat småbarnspedagogik? 
Ja, det kan du. Det är viktigt att du kommer ihåg att avboka den andra ansökan så snart du får den plats du vill ha.

Jag vill boka en intervjutid för kommunalt godkännande av en privat vårdare till familjen, vem kontaktar jag? 
Det lönar sig för vårdaren att själv boka tiden. Man kan boka tiden i servicerådgivningen kl. 10-12 och 13-15 på numret 09 3104 4986. En finskspråkig vårdare kan komma ensam till intervjun. Familjen som anställer vårdaren kan vid behov komma med som tolk. Vårdaren ska ha med sig ett arbetsavtal, FPA:s blankett WH2, ifylld, och identitetsbevis.
 
På vilken basis delas platserna ut? Vem beslutar om vem som får vilken plats?
Alla ansökningar behandlas i områdets placeringsmöten, och besluten fattas av daghemschefen på basis av de placeringskriterier nämnden fastställt.
 
Ifall barnet har ledigt under veckan, är det lättare att få en plats? 
Lediga dagar under veckan påverkar inte hur lätt det är att få en plats.

Barnet vårdas i ett privat daghem, som är stängt på sommaren. När ska man senast ansöka om en plats under sommaren till stadens daghem? 
Man kan ansöka om tillfällig vård i ett kommunalt daghem från området till dygnspriset för en tillfällig plats. Även en stor del av de kommunala daghemmen är stänga i juli, och det lönar sig att fråga om en plats senast innan slutet av april.
 
Vad kostar småbarnspedagogiken i ett privat daghem? 
En privat serviceproducent ingår ett vårdavtal med familjen, i vilket man kommer överens om avgiften och andra praktiska saker. Kommunen stöder betalningen genom stödet för privat vård. Ofta är det dyrare att gå i privat småbarnspedagogik än den kommunala.
 
På vilken basis väljs man till språkbad?
Se Språkbad

Har daghemmen något visst pedagogiskt fokus? 
I stadens daghem iakttas Helsingfors plan för småbarnspedagogik, och inom förskoleundervisningen läroplanen för förskoleundervisning, samt mål som härstammar från stadsstrategin. Småbarnspedagogikenheterna gör upp verksamhetsplaner på basen av dessa, från vilka man kan ta reda på eventuella fokuspunkter.
 
Kan barnet få undervisning i det egna språket i daghemmet, ifall hemspråket är något annat än finska/svenska/samiska?  
Inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken arrangeras inte undervisning i främmande språk.

Hur gör jag om jag vill ansöka om plats på svenskspråkiga och finskspråkiga daghem?
Om ditt förstahandsval är ett svenskspråkigt daghem ansöker du om plats inom småbarnspedagogiken genom e-tjänsten Asti. Därefter kontaktar du daghemsföreståndaren för ditt förstahandsval och uppger vilka dina övriga finskspråkiga önskemål är.

Om ditt förstahandsval är ett finskspråkigt daghem ansöker du om plats inom småbarnspedagogiken genom Helsingfors stads e-tjänster. Därefter kontaktar du daghemsföreståndaren för ditt förstahandsval och uppger vilka dina övriga svenskspråkiga önskemål är.

Hur ansöker jag om småbarnspedagogik om jag ska flytta till Helsingfors, men inte ännu vet var jag ska bo? 
Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan behovet av vård till något område för småbarnspedagogik. Man kan uppdatera ansökan genom att kontakta daghemmets chef, när den nya adressen är känd.
 
Kan någon annan än en helsingforsisk familj få en plats för några månader, ifall familjen är här på grund av pappans arbete, men inte kommer att stanna en längre tid? 
Kan, ifall bostadsadressen är i Helsingfors och platsen har ansökts om i god tid.
 
Kan man bekanta sig med daghemmen innan ansökan? 
Om eventuella besök kommer man överens om med daghemschefen.

Kan man få ett beslut om småbarnspedagogik ifall ens adress är Poste restante? 
Nej.


Efter att ansökan skickats

När får man ett beslut om småbarnspedagogiken? 
Cirka en månad innan småbarnspedagogiken inleds.
 
Kan man garantera att man får en plats inom småbarnspedagogiken, ifall man ansöker om plats med flera blanketter till alla platser i området?  
Nej. Om man ansöker med flera blanketter leder det till onödigt utredningsarbete, vilket gör att ansökan behandlas långsammare. En ansökan räcker.

Jag vill göra ändringar i min ansökan för mitt barns småbarnspedagogik, till exempel ändra vårdtiden från 7 till 5 timmar. Vad gör jag? 
Man kan inte själv göra ändringar i en ansökan som skickats elektroniskt. Daghemschefen som är först i önskelistan eller familjedagvårdens handledare kan göra de nödvändiga ändringarna i kunddatasystemet. Man kan kontakta daghemschefen eller familjedagvårdens handledare per telefon eller e-post. I systemet kan enbart finnas en gällande ansökan i taget.
 
Varför fick mitt barn en plats i ett annat daghem än det vi ansökte till?
Det fanns mer ansökningar än platser till det daghem ni sökte till.

Var kan jag få information om att senarelägga mottagningen av en plats inom småbarnspedagogiken? 
Man kan inte flytta på mottagningen. Platsen tas emot enligt ansökan, eller ifall platsen inte tas emot, måste familjen göra en ny ansökan vars behandlingstid är 4 månader.

Hur mycket kostar småbarnspedagogiken? 
Information om kundavgifter finns på Helsingfors stads webbplats.

När lönar det sig för barnet att komma till daghemmet på morgonen? 
Enligt barnets och familjens dagsrytm. Det lönar sig att bedöma saken tillsammans med gruppens personal utgående från barnets tillhörande till lekgemenskapen.
 
I den elektroniska ärendehanteringen blev småbarnspedagogiken i läget ”ansökan sparad”. Har ansökan skickats? 
Ansökan skickas först när funktionen väljs genom skicka-knappen. En kvittering skickas om en lyckad sändning.
 
Kan jag ändra på datumet för starten på småbarnspedagogiken? 
Ifall beslutet inte fattats, kan datumet för starten ändras genom att kontakta daghemmets chef. Efter att beslutet fattats kan datumet för starten inte längre ändras.


När barnet redan är inom småbarnspedagogiken

Jag vill göra ändringar i längden på mitt barns dag inom småbarnspedagogiken, vem kontaktar jag? 
Man kan förhandla om ändringar med daghemschefen eller familjedagvårdens handledare, som gör nödvändiga ändringar i kunddatabasen. Det lönar sig att diskutera ändringarna i god tid, minst en månad innan den önskade ändringen.
 
Jag har frågor om fakturan för mitt barns småbarnspedagogik, vem kontaktar jag? 
Du kan direkt kontakta enheten som ansvarar för sektorns avgifter för småbarnspedagogik. I faktureringsbeslutet finns kontaktuppgifterna till ekonomisekreteraren som ansvarar för fakturering. Tjänstetiden är mellan kl. 9-11. Man kan också ta kontakt per e-post dagvardsavgifter@hel.fi.

Vi flyttar från Esbo/Vanda/Grankulla till Helsingfors. Förlorar vårt barn sin vårdplats i den gamla hemkommunen? 
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har kommit överens om hur småbarnspedagogiken arrangeras när familjen till barnet inom småbarnspedagogiken flyttar till en av de andra avtalskommunerna. Det går att arrangera barnets småbarnspedagogik i den förra boendekommunen högst till slutet av nästa höst- (-31.12) eller vårperiod (-30.7), och högst tills det att förskoleundervisningen inleds.
 
Hur kan jag avbryta småbarnspedagogiken?
Se webbplatsen

Hur säger jag upp en plats inom småbarnspedagogiken?
Föräldrarna ska meddela enhetens chef om att småbarnspedagogiken upphör senast en månad innan. Detta gör det möjligt att placera nästa barn en månad innan behovet av småbarnspedagogiken inleds.

Man får sova i daghemmet – men måste man?
Se tupplur och vilostund (på finska)

Hur inverkar skolloven på daghemmens verksamhetstider?  
En del av daghemmen och familjedagvården har stängt under skollovet, när en stor del av barnen och personalen har semester. Småbarnspedagogiken arrangeras enligt familjernas behov.
 
När får man göra en omplaceringsansökan?
Man kan göra en omplaceringsansökan efter att familjen tagit emot den erbjudna platsen. Omplaceringsansökan kan inte göras via ärendehanteringen, utan daghemschefen kan göra den.


Ofta ställda frågor – Förskoleundervisning

Innan du söker till förskoleundervisningen 

Kan jag söka en plats inom förskoleundervisningen annorstädes än nära mitt hem? 
En plats inom förskoleundervisningen ges i första hand till barnet enligt det egna bostadsområdets elevupptagningsområde för förskoleundervisningen. Ifall det finns utrymme i en förskoleundervisningsplats efter att eleverna från det egna området upptagits, kan man fylla de lediga platserna med ansökanden från andra elevupptagningsområden.
 
Får ett barn som flyttat till Finland undervisning i finska eller svenska innan förskoleundervisningen inleds? 
Barnen lär sig finska eller svenska när de leker och har att göra med andra barn. Personalen stöder barnets språkinlärning på många olika sätt.
 
Kan barnet delta i förberedande förskoleundervisning ifall mamman talar ett främmande språk och pappan är finländare? 
Den förberedande förskoleundervisningen är avsedd för barn inom förskolan för vilka finskan eller svenskan är ett nytt språk. Den förberedande förskoleundervisningen stärker barnets färdigheter i finska eller svenska redan innan skolan börjar. I praktiken anmäls barnet till förskoleundervisningen och samtidigt ansöker man om plats till den förberedande förskoleundervisningen. 
  

Efter att ansökan skickats 

När får jag veta om platsen inom förskoleundervisningen? 
Familjerna får ett elektroniskt beslut till ärendemappen kring mars-april. 
 

När barnet redan är inom förskoleundervisningen 

Får barnet morgonmål i förskolan? 
Ja.

Vad är den avgiftsfria tiden för daghemmets förskola? 
I allmänhet mellan kl. 8.30-12.30 eller 9-13. 
28.01.2021 14:48