Hoppa till innehållet

Överföring av arrenderätt

Bostadstomter

Arrendatorn har rätt att utan att höra staden överföra arrenderätten till en annan part.

Den nya arrendatorn ska utifrån jordabalken ansöka vid Södra Finlands lantmäteribyrå om registrering av arrenderätten.

Den nya arrendatorn ska efter att överföringen har inträffat utan dröjsmål tillställa tomtenheten vid Helsingfors stads tomtenhet en kopia av överlåtelsebrevet eller en annan handling som förvärvet bygger på samt samtidigt och skriftligt meddela en ny faktureringsadress för arrendet.

Fastställande av maximalt pris vid överföring av arrenderätt

Arrendeavtal om egnahemstomter som tecknats år 1979 och senare har innefattat kravet att fastighetsnämnden godkänner köpesumman för arrenderätten och byggnaderna. Genom ett beslut av stadsfullmäktige den 25 augusti 2010 ändrades fastställandet av ett maximalt pris så att det ställs för en bestämd tid. Villkoret tillämpas under 10 år efter att arrendeavtalet började. Ändringen gäller också för gamla arrendeavtal. En överföring av en arrenderätt som görs senare påverkar inte den utsatta tiden.

Före ett köp av en arrenderätt värderas byggnaderna på tomter för vilka arrendeavtalet har varit i kraft i en kortare tid än 10 år. Datumet då avtalet börjat framgår av avtalets första sida.

 

Värderingar av byggnader:

Peter Haaparinne, teamchef  
Tfn 09 310 31864 
peter.haaparinne@hel.fi

Fakturering av arrenden:

maanvuokralaskutus@hel.fi06.12.2019 12:52

Överföring av arrenderätt – företagstomter

En arrendator kan överföra sin arrenderätt och byggnaderna på tomten ifråga till en annan om överföringen tillåts i arrendeavtalet.