Hoppa till innehållet

Ersättning av kompletteringsbyggande

Helsingfors stad eftersträvar att främja kompleteringsbyggande av gamla områden, tex genom höjande av höghus eller byggande av nya hus på samma tomt invid  ett gammalt hus.

Staden vill ha främja kompletterande byggande med ekonomiska incitament. Vid beredningen av en planändring förhandlas med tomtens arrendator om ersättning av kompletterande byggande.

Principerna för betalning av ersättning för kompletterande byggande

Ersättning av kompletterande byggande berör fastighetsaktiebolag på stadens arrendetomter. Staden betalar arrendatorn en kompensation för kompletterande byggande. Kompensationens belopp är 1/3 av byggrättens nettovärdeökning som planändringen medför. Kompensationen kan vara högre, som mest 2/3 av nettovärdeökningen om realiserandet av nuvarande parkeringsplatser orsakar betydande ersättningsinvesteringar (till exempel parkeringsplatser på marknivå flyttas till en anläggning eller läggs under marken). Kompensationen betalas i samband med att arrendeavtalet förnyas efter att planändringen har fått laga kraft.

Ersättningens belopp

I praktiken beräknas kompensationen så att tilläggsbyggrättens värde fastställs först. Värdet beräknas på basis av en skälig prisnivå i respektive område. De kostnader, alltså så kallade ersättningsinvesteringar som rivning av byggnader, flyttning av ledningar och arrangemang på gårdsområden och för parkeringsplatser, som är nödvändiga för åstadkommande av byggrättens värde avdras sedan från värdet. Nettovärdeökningen fördelas till sist så att arrendatorn i regel får 1/3 eller högst 2/3 av den


Mer information:

Tomter och utveckling av markegendom, tomtenheten, teamet för markanskaffning

Kirsi Federley, ledande tomtombud
Tfn 09 310 36451

Arto Korkeila, tomtombud
Tfn 09 310 37461 
 

E-postaddresser: förnamn.efternamn(at)hel.fi. 06.12.2019 12:52