Hoppa till innehållet

Till tomtarrendatorer

Fakturering av arrenden

På grund av den rådande coronasituationen har kunder vid enheten Utveckling av markegendom och tomter på begäran möjlighet att få betalningsuppskov för fakturor som förfaller medan coronasituationen pågår. Kontakta Helsingfors stads enhet för fakturering av arrenden, maanvuokralaskutus(at)hel.fi.

Befrielse från arrende

Staden har beslutat om betalningsbefrielser för arrendatorer av företagstomter.

Med betalningsbefrielserna strävar man efter att stödja överlevnaden av livskraftiga företag som på grund av coronaepidemin hamnat i ekonomiska svårigheter utan egen förskyllan, samt förhindra att företag som är hyrestagare hos Helsingfors stad hamnar i kassakris.

Betalningsbefrielse ska sökas med formuläret nere på sidan. Om tomten är uthyrd till flera hyrestagare, exempelvis genom kvotdelar, ska de lämna in en gemensam ansökan. Ansökan ska lämnas in till staden senast den 31 maj 2020 om ingen tilläggstid beviljas för inlämnande av ansökan. Ansökningstiden har avslutats 30.6.2020.

Befrielsegrunder (Befrielsegrunderna 1, 2 och 3 nedan är sinsemellan alternativa):

1. Befrielsen gäller tomtarrendatorer som använder tomten och/eller byggnaden på tomten främst inom följande sektorer eller i syften som direkt anknyter till dessa sektorer:

  • restauranger, caféer och annan motsvarande matservice samt till dessa hörande partihandel
  • konst-, musik- och evenemangsverksamhet samt program- och festtjänster
  • accelerator- och tillväxttjänster inom näringslivet samt annan verksamhet som främjar nytt entreprenörskap
  • motions- och hälsotjänster (inte läkarcentraler osv.)
  • inkvarterings-, hotell- och turistverksamhet.

2. Befrielsen gäller även sådana tomtarrendatorer som hyr lokaler på tomten i huvudsak i ovanstående syften. I sådana fall är villkoret dock att tomtarrendatorn själv har beviljat de som hyr rum i dessa lokaler en befrielse från utrymmeshyran som minst motsvarar befrielsen från arrendet. 

Tomtarrendatorn ska som bilaga till sin ansökan till staden lämna in en förteckning över hyrestagarna av lokalerna inklusive deras kontaktuppgifter och på begäran även en utredning över att hen befriar hyrestagarna från betalning av ovanstående utrymmeshyra. Utredningen ska vara undertecknad av hyrestagarna av lokalerna.

3. Även till övriga hyrestagare av företagstomter än inom de sektorer som avses ovan i punkt 1 och 2 kan betalningsbefrielse från arrende beviljas helt eller delvis, dock högst för tre månader, om det på grund av coronaepidemin är särskilt motiverat. För att beviljas befrielse från betalning förutsätts att tomtarrendatorn kan påvisa att situationen har haft en betydande inverkan på företagets omsättning eller en annan särskilt negativ inverkan på företagets verksamhetsförutsättningar.

Efter att grunderna som nämns ovan i punkt 1–3 uppfylls befrias tomtarrendatorn helt från sin skyldighet att betala arrende under en period på tre eller färre månader. Månaderna som befrielsen gäller är till en början april, maj och juni.

Läs hela anvisningen: Befrielse från arrende (pdf)

Ansökan om befrielse från arrende (docx)


Fakturering av arrenden

Bankkontot och referensnumren för arrendefakturor ändras den 1 november 2018.

Blankett för ändring av förfallodagen och faktureringsadressen ombes bli skickad per e-post till maanvuokralaskutus(at)hel.fi 
eller per post till:

Helsingfors stad
Utveckling av markegendomen och tomter
Tomtenhet/fakturering
PB 58213 
00099 HELSINGFORS STAD


Arrendeavtal och bokföring:

maanvuokralaskutus(at)hel.fi
Tfn (09) 310 36326

Virtanen Kirsi, team leader
Tfn (09) 310 40346

Kundtjänstens nya kontaktuppgifter (förfallodag den 1 november 2018 eller senare):

Fakturauppgifter, t.ex. betalningsuppskov och dröjsmålsräntor

Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst
talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi
tfn (09) 310 25300, vardagar kl. 9.00–15.00

Adressändringar och frågor om faktureringsgrunder

Helsingfors stads fakturering av arrenden
maanvuokralaskutus(at)hel.fi
tfn (09) 310 36326, vardagar kl. 9.00–15.00

Drivning:

Anne Nahi
tfn (09) 310 64332
anne.nahi(at)hel.fi eller tontti@hel.fi22.12.2021 08:54