Hoppa till innehållet

Markanvändningsavtal

När en detaljplan utarbetas eller ändras kommer kommunen och markägaren sinsemellan överens om parternas rättigheter och skyldigheter beträffande genomförandet av detaljplanen. Markägaren är skyldig att delta i kostnaderna för samhällsbyggandet till följd av genomförandet av detaljplanen.

Staden bereder ett markanvändningsavtal med markägaren alltid när detaljplanen, en ändring av detaljplanen eller ett motsvarande undantagstillstånd eller ett avgörande som gäller planeringsbehov ger betydande nytta till markägaren.

Den nedre gränsen för betydande nytta som leder till förhandlingar har fastställts till 700 000 euro. Om det emellertid är fråga om kompletterande byggande i kvartersområden för bostadshöghus enligt gällande detaljplaner (planbeteckning AK, AKR eller A), är den nedre gränsen för betydande nytta 1 000 000 euro.

När man utarbetar den första detaljplanen eller ett avgörande som gäller planeringsbehov betalar markägaren genom ett markanvändningsavtal 50 procent av den värdeökning som överstiger sjuhundra tusen (700 000) euro till staden.

När man utarbetar en ändring av detaljplanen eller fattar ett undantagsbeslut betalar markägaren 35 procent av den värdeökning till följd av planläggningen som överstiger 700 000 euro till staden. I planändringar för kompletterande byggande eller i motsvarande undantagsbeslut som gäller bostadsbyggande räknas ersättningsbeloppet ut på den värdeökning som överstiger en miljon (1 000 000) euro.

Utöver ersättningen ska markägaren utan ersättning överlåta alla de allmänna områden som han eller hon äger och som anges på detaljplanen till staden, dock högst den mängd som motsvarar 50 procent av markägarens markareal inom det ifrågavarande detaljplaneområdet. Den sammanlagda arealen av de allmänna områden som överlåts utan ersättning får inte överstiga byggrätten som anvisats markägaren i det ifrågavarande detaljplaneområdet.

Avtalet bereds vid tomtenheten efter att stadsmiljönämnden har godkänt den föreslagna ändringen av detaljplanen.

Mer information om markanvändningsavtal:

tontti@hel.fi
15.12.2021 15:40