Hoppa till innehållet

Flyttbara reklamstativ eller A-ställ

Placering av ett flyttbart reklamstativ

Ingen avgift uppbärs för placeringen av ett flyttbart reklamstativ, men anvisningarna för placeringen av stativen ska följas. Anvisningarna finns till för att säkra tillgängligheten och trafikens smidighet. Dessutom ska det finnas tillräckligt med fritt utrymme på trottoaren för bland annat barnvagnar och rullstolar. Reklamstativ kan vara farliga för synskadade.

Anvisningar

Affärslokaler på första våningen har rätt att ha ett A-ställ på trottoaren utanför lokalen under sina öppettider. Ersättningsansvaret för eventuella skador till följd av A-ställ ankommer på den som äger reklamanordningen.

  • A-stället får stå högst 80 cm från affärslokalens vägg. Det ska alltid finnas minst 1,5 meter fritt utrymme för fotgängare på trottoaren.
  • A-ställ får inte placeras i en park, såvida A-stället inte fast anknyter till verksamhet som utövas i parken, såsom en kiosk.
  • A-stället får inte fästas eller bindas fast i trafikmärken, träd, trädskydd eller annan utrustning på gatan.
  • A-stället får inte placeras på en cykelväg eller på körbanan. A-stället får inte äventyra trafiksäkerheten eller hindra sikten eller minska synligheten av trafikmärken, trafikljus eller vägmarkeringar.
  • A-ställ får inte blockera servicetrafiken till fastigheter eller försvåra underhållet av gator.

Enligt ordningslagen har polisen rätt att avlägsna ett A-ställ efter uppmaning, om det till exempel orsakar olägenheter för fotgängare eller annan användning av området. I brådskande fall har polisen utan att höra sakägande och för att förhindra att den allmänna ordningen eller säkerheten äventyras alltid rätt att se till att reklamskylten tas bort på den försummande partens bekostnad. Inom stadsbildsmässigt viktiga områden kan staden ställa närmare villkor för eller begränsa placeringen av A-ställ.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.01.04.2020 07:26