Hoppa till innehållet

Arbete på gatu- eller parkområden


Vill du hyra ett allmänt område för ditt arbete?


En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd. Arbetet kan vara till exempel byggarbete, flyttning, lyftarbete, fastighetsrenovering, snöfällning, film- och tv-produktion eller placering av ett växelflak. Läs anvisningen för arbetet på allmänna områden.

Anvisning: användning av en gata, torg eller park för arbete


Hur söker du?

 • Fyll i anmälan om arbete på allmänna områden(pdf) och välj ”Aluevuokraus” som typ av anmälan.
 • Bifoga en plan för det tillfälliga trafikarrangemanget till anmälan – se Inverkar arbetet på trafiken?
 • Skicka anmälan jämte bilagor och eventuellt en undertecknad fullmakt per e-post till luvat@hel.fi senast sju dygn innan det planerade arbetet inleds.
 • Anmäl om eventuellt behov av mer tid och om att arbetet är färdigt med denna blankett(pdf).


Vad kostar det?

 • Storleken på hyran beror på omfattningen av området som används för arbetet, dess läge, samt arbetets varaktighet. Närmare information hittar du i prisklasstabellen (pdf) (på finska) och prisklasskartan (pdf, 5MB). Läs också principer för avgifter (pdf) (på finska).
 • Märk väl att vid arbete som varar en längre tid upphör uppbärandet av användningsavgiften för området inte innan man skriftligen meddelat att arbetet avslutats, och att arbetet godkänts.


Arbetsanvisningar Bra att veta

 • Byggplatser på allmänna områden ska alltid ha minst en person med utbildad behörighet för gatuarbete. Närmare information om utbildningen finns på SKTY:s sidor.
 • Meddela omedelbart eller senast nästa vardag om nödarbeten som inletts till områdets övervakare (pdf) genom att ringa, och skicka en anmälan on arbete på allmänna områden (pdf) per e-post luvat@hel.fi.
 • Ifall arbetet inte färdigställs inom två veckor från att tillståndsbeslutets giltighetstid upphört eller från att en skriftlig uppmaning getts, har staden rätt att låta göra arbetet färdigt och avkräva kostnaderna av dig.
 • Arbetet får inte inleds innan man har fått tillståndsbeslutet och givna villkor i tillståndsbeslutet är uppfyllda.


Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon eller e-post luvat@hel.fi.
Innehåller arbetet schaktning?

Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, läs på anvisningen, vad du måste göra innan arbetet inleds. 

Anvisning: schaktning på allmänna områden


Hur söker du?

 • Börja med att skaffa en aktull ledningsutredning från informationstjänsten för ledningar.
 • Fylli i anmälan om arbete på allmänna områden (pdf). Ange fastighetens ägare eller ägaren till rörets/apparatens/ledningen som beslutssökande i anmälan.
 • Bifoga en plan för tillfälliga trafikarrangemang till anmälan – se Inverkar arbetet på trafiken?
 • Ifall ditt arbetsområde ligger i ett trafikmässigt viktigt område (pdf)  och schaktets storlek överskrider 120 kvadratmeter, bifoga ansökan en plan för hantering av olägenheter (pdf) (på finska).
 • Skicka schaktningsanmälan jämte bilagor och eventuellt en undertecknad fullmakt till områdesanvändningen per e-post till luvat@hel.fi eller till stadsmiljöns kundtjänst senast sju dygn innan det planerade arbetet inleds.
 • Anmäl om eventuellt behov av mer tid och om att arbetet är färdigt med denna blankett (pdf) till luvat(at)hel.fi.
  • Färdigställande av arbete
   Arbetet är färdigt när asfaltytorna har asfalterats enligt beläggningsanvisningar, asfaltfogarna behandlats med bitumenemulsion, grönområdena reparerats och hela utgrävningsområdet återställs till vad det var före arbetet eller enligt anvisningarna för en bättre nivå. Meddelandet om färdigställandet ska skickas till luvat(at)hel.fi så att arbetet kan övervakas och faktureringen avslutas.

  • Funktionellt läge
   Körbanan, cykelvägen och trottoaren ska under vintersäsongen 1.12–14.5 asfalteras upp till ytan med tillfällig asfaltbeläggning, varefter arbetet kan anmälas vara funktionellt. Stenmjöl eller fint kross kan användas på trottoarer och andra områden genom att på förhand komma överens om saken med inspektören. Det funktionella läget avbryter faktureringen under tiden ovan. Om ingen tillfällig beläggning har lagts och ingen anmälan om ett funktionellt läge gjorts, fortsätter faktureringen tills anvisningarna följts. Den slutliga beläggningen enligt gatuklass måste utföras senast 14.5 eller faktureringen fortsätter fram till 15.5, tills arbetet mottagits med godkänt resultat.


Innan du inleder arbetet

 • Kom i förväg överens om arbeten som inverkar på kollektivtrafiken med HRT (infra@hsl.fi) och berätta om de arrangemang som överenskommits i planen. Läs även HRT:s egna anvisningar.
 • Meddela arbete inom spårområden eller i närheten av spårvagnarnas kontaktledningar till Stadstrafik Ab  (på finska) .
 • Meddela räddningsverket om avstängning av gator:  tilannekeskus@hel.fi, tfn. 09 310 30150.
 • Om arbetet påverkar styrningen av trafikljus, kontakta huvudstadsregionens trafikstyrningscentral: liikenteenhallintakeskus@hel.fi, tfn. 09 310 37555.
 • Om du placerar ledningar, apparater eller strukturer på stadens allmänna områden, antingen under jord eller synligt i miljön, behöver du ett placeringsavtal (se Placerar du permanenta strukturer på allmänna områden?).
 • Tillfälligt arbete som orsakar särskilt störande buller eller vibrationer måste anmälas till stadens enhet för miljöskyddet.


Vad kostar det? 

 • Storleken på avgifterna som tas ut för arbeten på gator och allmänna områden beror bland annat på områdets läge och längden på arbetet. Närmare information hittar du i prisklasstabellen (pdf) (på finska) och prisklasskartan (pdf, 5 MB)Läs också principer för avgifter (pdf) (på finska).
 • Märk väl att uppbärandet av användningsavgiften för området inte upphör innan man skriftligen meddelat att arbetet avslutats, och att arbetet godkänts.
 • Ifall ditt schaktningsarbete är i funktionsdugligt skick innan vintersäsongen (1.12-14.5) avbryts användningsavgiften under vintern. Faktureringen av användningsavgiften fortsätter fr.o.m. 15.5, ifall området inte innan det godkänts.


Arbetsanvisningar 


Bra att veta

 • Byggplatser på allmänna områden ska alltid ha minst en person med utbildad behörighet för gatuarbete. Närmare information om utbildningen finns på SKTY:s sidor.
 • Meddela omedelbart eller senast nästa vardag om nödarbeten som inletts till områdets övervakare (pdf) genom att ringa, och skicka en anmälan on arbete på allmänna områden (pdf) per e-post luvat@hel.fi.
 • Ifall arbetet inte färdigställs inom två veckor från att tillståndsbeslutets giltighetstid upphört eller från att en skriftlig uppmaning getts, har staden rätt att låta göra arbetet färdigt och avkräva kostnaderna av dig.
 • Arbetet får inte inleds innan man har fått tillståndsbeslutet och givna villkor i tillståndsbeslutet är uppfyllda.


Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon eller e-post luvat@hel.fi.
Inverkar arbetet på trafiken?

Om arbetet på gatan eller i parken påverkar fotgängarna, cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Planen behövs även när parkeringsplatserna reserveras för annan användning med skyltar med flyttningsuppmaning. Läs anvisningarna om tillfälliga trafikarrangemang nedan.

Anvisningar: tillfälliga tragikarrangemang


När behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang?

 • En plan för tillfälliga trafikarrangemang behövs när
  • arbetet påverkar arrangemangen för fotgängare, cyklister eller motorfordonstrafiken
  • parkeringsplatserna reserveras för annan användning med skyltar med flyttningsuppmaning.
 • Planen ska bifogas till ansökan då man söker tillstånd för att arbeta eller uppföra grävningsarbeten i gatu- eller parkområden.


Planens innehåll

 • Du kan göra planen på baskartan med ett bildbehandlingsprogram eller rita in den för hand och skanna bilden. Om du vill kan du ta hjälp av färdiga typbilder (pdf) (på finska).
 • Planen ska ange
  • tillfälliga vägar för olika trafik
  • tillfälliga trafikmärken och trafikstyrningsredskap
  • eventuell sänkning av körhastigheten
  • en redogörelse för hur arbetsplatsen påverkar kollektivtrafiken och för ändringar i kollektivtrafikens hållplatser
  • arrangemangets inverkan på taxistolparna
  • var flyttuppmaningsskyltarna finns och deras influensområde
  • övriga ändringar som inverkar på de permanenta trafikarrangemangen
  • skydd och inhägnad av arbetsplatsen
  • inverkan på arrangemangen för andra byggplatser (se giltiga tillstånd på kartan).
 • Se till at miljön är tillgänglig.
 • Observera de egna anvisningar för trafikarrangemangen vid följande markuthyrningsarbeten:


Innan arbetet inleds

 • Kom i förväg överens om arbeten som påverkar kollektivtrafiken med HRT (infra@hsl.fi) och berätta om de arrangemang som överenskommits i planen. Läs även HRT:s egna anvisningar.
 • Meddela arbete inom spårområden eller i närheten av spårvagnarnas kontaktledningar till HST.
 • Meddela räddningsverket om avstängning av gator:  tilannekeskus@hel.fi, tfn. 09 310 30150.
 • Om arbetet påverkar styrningen av trafikljus, kontakta huvudstadsregionens trafikstyrningscentral: liikenteenhallintakeskus@hel.fi, tfn. 09 310 37555.


Vad kostar det?

 • Beslutet om tillfälliga trafikarrangemang kostar i sig inget, men det beslut det gäller kan vara avgiftsbelagt (t.ex. beslutet om grävarbete, områdeshyra eller evenemangstillstånd). 
 • Beslutsmottagaren skaffar eller hyr trafikmärkena själv.


Arbetsanvisningar Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon eller per e-post luvat@hel.fi.
Placerar du permanenta strukturer på allmänna områden?

När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, måste du få tillstånd för strukturen av markägaren. Stadens tillstånd för dylika strukturer på allmänna områden kallas ett placeringsavtal. Läs anvisningar om placering av permanenta strukturer nedan.

Anvisning: placering av permanenta strukturer på allmänna områden


När behöver du ett placeringsavtal?

 • Ett placeringsavtal krävs när strukturen, röret, ledningen, brunnen eller apparaten sträcker sig in på allmänna områden mer än vad som är tillåtet in byggnadsordningen (pdf) (på finska) . Strukturer som kräver ett placeringsavtal är bland annat:
  • property cable connections built in street areas when the length of the cable exceeds 20 m or there are wells in the connection
  • anslutningar till tomtledningar som byggs på gatuområden, när ledningens längd överskrider 20 m eller ifall anslutningen har brunnar
  • anslutningar till tomtledningar som byggs på parkområden, när ledningens längd överskrider 10 m eller ifall anslutningen har brunnar
  • en körväg för bilar till en tomt när vägen byggs genom ett grönområde eller ifall konstruktioner behövs för byggandet
  • underjordiska utrymmen, såsom en anslutningstunnel eller servicetunnel, ifall placeringen av dem påverkar användningen av allmänna områden
  • konstruktioner och apparater anslutna till underjordiska utrymmen som når upp till jordytan
  • underjordiska strukturer i allmänhet, till exempel fundament för strukturer, övergångs- och låsplattor samt permanenta mark- och bergankar.
  • stängsel, stödmur, tryckbank, armerad markmur eller markbyggnad
  • del av byggnad, till exempel skyddstak, takfot, burspråk, balkong, ingångsramp eller -plattform.
  • ledande och infiltrering av dagvatten på allmänna områden.
 • För tillståndspliktiga rör eller ledningar som ska saneras förutsätts inte ett nytt placeringsavtal, såvida den nya strukturer ersätter den gamla och placeringen är densamma.


Hur söker du?Vad kostar det?

 • Pricer för placering av strukturer fastställs enligt prislistan (pdf) (på finska).
 • För rör eller ledningar som tjänar samhället och därtill hörande strukturer uppbärs ingen avgift.


Bra att veta

 • Underjordiska kontruktioner ska kartläggas, och informationen skickas till staden i enlighet med kartläggningsanvisningen (pdf) (på finska).
 • Bekanta dig med planeringsanvisningen (pdf) (på finska) for konstruktioner under allmänna områden.
 • På uthyrda områden behöver du tillstånd av områdets innehavare.
 • Avtalet ingås med fastigheten, konstruktionens ägare eller innehavare. Det är möjligt att uträtta ärenden med fullmakt.
 • När man ansöker om tillstånd att placera enskilda elledningar inom ett detaljplanerat område, måste sökanden bifoga ett utlåtande från Helen Ab till ansökan om placeringsavtal.


Kontaktuppgifter

Vid behov kontakta oss per e-post vid alueidenkaytto@hel.fi eller ring 09 310 22111 (stadsmiljösektorns kundtjänst).
27.10.2022 09:25