Suoraan sisältöön

Mark- och berggrund

Finland ligger på skölden av Fennoskandia där gammal prekambrisk berggrund har framträtt under yngre bergarter. Berggrunden hos oss är mycket gammal och stabil. Den lösa markgrunden ovanpå berggrunden är däremot geologiskt sett mycket ung.

Jordskorpan består av berggrund och markgrund. Markgrunden är ett löst skikt av jordmaterial ovanpå berggrunden. I Helsingfors, liksom i nästan hela Finland, har bildandet av markgrunden påverkats av skeden av framdrift och smältning under den senaste istiden, berggrundens konsistens samt Östersjöns utvecklingsskeden.

I jordskorpan i Helsingforsområdet syns geologiska drag som är typiska för kustområdet i Södra Finland. Området har rikligt av bergiga backar som är övertäckta av tunn morän. Mellan backarna finns dalar och slätmark med jordskikt av lera eller silt.

Kommuninvånarna kan bekanta sig med Helsingfors markgrund via den avgiftsfria karttjänsten Soili. Tjänsten innefattar kartor över mark- och berggrunden samt information om grundvattnet.

Soili har också en avgiftsbelagd service till stöd för professionell planering och dito byggande. Tjänsten ger bland annat upplysningar om markgrundens art på en byggplats, jordskiktets tjocklek och hurdana bergarter finns under skiktet.DELA
08.12.2017 15:24