Hoppa till innehållet

Jordmån och berggrund

Finland ligger på skölden av Fennoskandia där gammal prekambrisk berggrund har framträtt under yngre bergarter. Berggrunden hos oss är mycket gammal och stabil. Den lösa jordmånen ovanpå berggrunden är däremot geologiskt sett mycket ung.

Jordskorpan består av berggrund och jordmån. Jordmånen är ett löst skikt av jordmaterial ovanpå berggrunden. I Helsingfors, liksom i nästan hela Finland, har bildandet av jordmånen påverkats av skeden av framdrift och smältning under den senaste istiden, berggrundens konsistens samt Östersjöns utvecklingsskeden.

I jordskorpan i Helsingforsområdet syns geologiska drag som är typiska för kustområdet i Södra Finland. Området har rikligt av bergiga backar som är övertäckta av tunn morän. Mellan backarna finns dalar och slätmark med jordskikt av lera eller silt.

Kommuninvånarna kan bekanta sig med Helsingfors jordmån via den avgiftsfria karttjänst https://kartta.hel.fi/ > Miljö och natur > Geotekniska kartor. Tjänsten innefattar kartor över mark- och berggrunden samt information om grundvattnet.

För professionell planering och dito byggande har Helsingfors en avgiftsbelagd service Soili07.05.2020 15:31