Hoppa till innehållet

Utredning av problem med inomhusluften

Helsingfors stad har ett etablerat koncept för att utreda problem med inomhusluften i stadens enheter. För att lösa problemen samarbetar vi över yrkesgränserna. Nedan beskrivs i korthet hur utredningen av problem med inomhusluften framskrider i stadens servicebyggnader.

Utredningen av problem med inomhusluften: infografik av processen.

1. Upptäcka problemet

 • En anställd upptäcker problem i lokalerna eller misstänker att inomhusluften orsakar symtom.
 • Den anställda informerar chefen om saken.
 • Chefen informerar vidare om saken till disponenten.
 • Den anställda som har symtom kontaktar företagshälsovården.

2. Kontrollera de grundläggande sakerna

 • Disponenten kontrollerar byggnaden tillsammans med fastighetsskötaren.
 • Om man hittar tydliga brister i undersökningen åtgärdas de. Bristerna kan gälla till exempel nivån på städningen eller ventilationens funktion.
 • Om inga orsaker hittas kontaktar disponenten teamet för inomhusluft.
 • Om problemet får en lösning i det här skedet slutar processen här.

3. Förutredning

 • En expert på inomhusluft, disponenten och chefen för objektet gör en inledande syn. Ibland kan problemet lösas redan genom detta besök, och inga undersökningar behövs.
 • Experten på inomhusluft beställer de undersökningar som behövs av en konsult.

4. Undersökning

 • Experten på inomhusluft förser undersökningskonsulten med utgångsdata om undersökningen (ritningar över objektet, tidigare rapporter om konditionsbedömningar och undersökningar samt dokument om renoveringshistorien).
 • Tillsammans med chefen för objektet kommer konsulten överens om tidpunkten för när undersökningarna ska utföras. Vid behov intervjuar hen eller experten på inomhusluft en representant för personalen samt fastighetsskötaren och disponenten. Det är även möjligt att genomföra en webbenkät till en större respondentgrupp i lokalerna.
 • Konsulten utför undersökningarna och utarbetar en utredningsrapport.
 • Experten på inomhusluft redogör för resultaten av undersökningen för chefen för objektet och disponenten.
 • Teamet för inomhusluft skriver ett meddelande om undersökningsresultaten för servicebyggnaderna och om vidare åtgärder. Meddelandet och rapporten om konditionsundersökningen publiceras i tjänsten Talotiedot (www.hel.fi/talotiedot).
 • Chefen för verksamhetsstället förmedlar informationen och meddelandena som hen har fått vidare till personalen och kunderna, till exempel barnens vårdnadshavare. Hen är även kontaktperson för de som underhåller fastigheten.

5. Genomföra reparationer

 • När orsakerna till problemen med inomhusluften har utretts, beslutar man hur byggnaden ska repareras.
 • I samband med planeringen av reparationerna kommer man överens om hur resultatet av dem ska följas upp.
 • Ett meddelande om reparationerna utarbetas till användarna av lokalerna.

6. Följa upp och avsluta processen

 • Situationen följs upp på överenskommet sätt. Användarna av lokalerna underrättas om de fortsatta åtgärderna.

Rollerna hos andra aktörer vid lösningen av problem med inomhusluften

Frågor om inomhusluften kräver hantering av helheter och samarbete. Utöver chefen för objektet och de tekniska experterna deltar ett stort antal andra experter i lösningen av problem med inomhusluften.

 • Företagshälsovården sammanställer information om symtomen, hjälper till att bedöma hälsoriskerna i lokalen samt genomför vid behov en enkät om inomhusklimatet bland användarna.
 • Skolhälsovården sammanställer information om elevernas symtom.
 • Arbetarskyddsorganisationen inom branschen hjälper bland annat genom att ge instruktioner och konsultation, för att försöka se till så att det i arbetsmiljön inte finns faktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa. Arbetarskyddet deltar också i bland annat inomhusluftsgruppen för sektorn, genomgången av utredningsrapporten och i informationsträffar.
 • I egenskap av hälsoskyddsmyndighet övervakar miljötjänsterna att bostäder, skolor, daghem och motsvarande lokaler inte orsakar sådan sanitär olägenhet som avses i hälsoskyddslagen och -förordningen.
 • De mest problematiska objekten kan anmälas för behandling av inomhusluftsgruppen för sektorn. I inomhusluftsgruppen kan man komma överens om att till exempel låta genomföra en symtomenkät bland personalen.

Aktörer som deltar i utredningen av problem med inomhusluften i skolorInfografik: Aktörer som deltar i utredningen av problem med inomhusluften i skolor. 

Inomhusluftsgrupper

Helsingfors stad har en inomhusluftsgrupp på stadsnivå, vars uppgift är bland annat att

 • utveckla lösningsprocesser för problem med inomhusluften
 • dra upp riktlinjerna för gemensamma verksamhetssätt och en gemensam arbetsfördelning
 • övervaka utvecklingen av undersökningar och verksamhetssätt visavi problem med inomhusluften samt informera om dem.

Inomhusluftsgruppen på stadsnivå grundades 2007. Ordförande för stadens inomhusluftsgrupp är Sari Hildén.

Gruppens övriga medlemmar

Utöver inomhusluftsgruppen på stadsnivå har staden även sektorspecifika inomhusluftsgrupper, vars uppgift är att följa upp att processerna för att lösa problem med inomhusluften i enskilda objekt framskrider på överenskommet sätt. De sektorspecifika inomhusluftsgrupperna är

 • Inomhusluftsgruppen för fostrans- och utbildningssektorn (ordf. Mauno Kemppi)
 • Inomhusluftsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet (ordf. Aila Hyvönen)
 • Inomhusluftsgruppen för kultur- och fritidssektorn (ordf. Markus Terämaa).

Inomhusluftsgruppernas mötesrapporter (på finska)
04.10.2021 09:58