Hoppa till innehållet

Undersökningar av inomhusluften

Syftet med en undersökning av inomhusluften är vanligtvis att antingen utreda orsaken till problemen med inomhusluften i byggnaden eller skaffa utgångsinformation för ett ombyggnadsprojekt.

När man misstänker att det finns problem med inomhusluften i en byggnad som inte kan lösas till exempel genom en justering av ventilationen och städning, undersöker staden byggnaden noggrannare.

Undersökningarna beställs av konkurrensutsatta, externa undersökningskonsulter. I undersökningarna använder staden allmänt godkända undersökningsmetoder. Kvalitetskraven för inspektörerna och undersökningsmetoderna är strikta. Undersökningarnas innehåll fastställs från fall till fall.

Det tar vanligtvis 4–6 månader från att undersökningarna inletts tills undersökningsrapporten är färdig. Utifrån rapporten görs en plan för nödvändiga reparationer.

Vad ingår i undersökningarna?

Det kan samtidigt finnas flera faktorer som påverkar inomhusluften, och därför utför man tillräckligt omfattande undersökningar och undersöker byggnaden som helhet. I undersökningar av inomhusluften kan man mäta och utföra till exempel följande saker:

 • en riskanalys av konstruktionerna: konstruktionstyper och deras fukttekniska funktionssätt
 • en utredning av orsaken till och omfattningen av fuktskador, till exempel genom fuktmätningar och genom att öppna konstruktionerna samt genom en mikrobanalys av materialprover
 • inomhusluftens temperatur och fuktighet samt tilluftens temperatur
 • hur rent ventilationssystemet är, luftmängder och luftflödet genom lokalerna, det vill säga hur den rena tilluften sprids i rummen
 • skicket på de fastighetstekniska systemen
 • tryckskillnader mellan luften ute och inne samt till exempel mellan luften i kryprummet och rummen inomhus
 • inomhusluftens koldioxidhalt
 • halterna av kemiska föreningar i materialen och inomhusluften
 • förekomsten av mineralullsfibrer
 • skadliga ämnen från material, t.ex. asbest och PAH-föreningar.

Vid undersökningar och utvärderingar av inomhusluften är följande anvisningar viktiga:

 • Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusopas 2016 (handbok för fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar av byggnader)
 • Förordningen om boendehälsa 545/2015
 • Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa (Valvira 2016)
 • Sisäilmastoluokitus (klassificering av inomhusklimat) (Sisäilmayhdistys (Föreningen för inomhusluft) 2018)
 • Arbetshälsoinstitutets referensvärden (på finska).

Bedömning av exponeringsförhållandena

Som en del av en konditionsundersökning eller efter att en sådan har färdigställts kan en bedömning av exponeringsförhållandena vid behov göras. Syftet med den är att bedöma huruvida förhållandena i inomhusluften i lokalerna avviker från normala förhållanden, det vill säga innehåller de mer föroreningar eller källor till föroreningar som påverkar inomhusluften än liknande, normala verksamhetsmiljöer.

Bedömningen baserar sig i första hand på inomhusluft- och fukttekniska konditionsundersökningar. I den beaktas omfattningen av källorna till föroreningar, deras styrka, läge och eventuella luftkontakt med rummen samt övriga faktorer som påverkar spridningen av föroreningar, till exempel ventilationens funktion samt tryckskillnader. Enbart utifrån överskridna referensvärden är det inte möjligt att dra slutsatser om exponeringsförhållandena och deras betydelse.

Om förhållanden som avviker från det normala är sannolika eller mycket sannolika i en byggnad börjar man snabbt planera åtgärder för att renovera lokalerna och trygga användningen av dem.

Radonmätningar

Helsingfors stad utreder radonhalterna på sina arbetsplatser. Mätningarna baserar sig på strålsäkerhetslagen, enligt vilken arbetsgivaren är skyldig att reda ut radonexponeringen för sina anställda.

På Helsingfors stads arbetsplatser utförs radonmätningar i nära samarbete med stadens olika sektorer. Teamet för inomhusluft vid stadsmiljösektorn svarar för samordningen av mätningarna, och kontaktpersonerna på objektet svarar för genomförandet av dem. Målet har varit att göra mätningen så enkel som möjligt med hjälp av detaljerade anvisningar.

Läs även: Vad är radon och varför mäts halterna av det? (Vanliga frågor och svar)
19.08.2021 15:25