Hoppa till innehållet

Helsingfors byggnadsbestånd

Över Helsingfors byggnadsbestånd sammanställs information i arkiv, register och statistik som staden upprätthåller och många av dessa kan användas av kommuninvånarna via webben.
 

Statistik över byggande och boende

Helsingfors stads faktacentral  för mångsidig statistik över utvecklingen av bostads- och byggnadsbeståndet. Information om byggnadsbeståndet och boendet sammanställs även i Helsingfors statistiska årsbok och andra publikationer som faktacentralen producerar årligen. De flesta av de statiska publikationerna publiceras på webben.
 

Historiska byggnadsritningar

I ritningsregistret SINETTI (på finska) finns Helsingfors historiska byggnadsritningar från 1820-talet till första hälften av 1900-talet. Gamla ritningar kan sökas per stadsdel, kvarter, gatuadresser, planerare och årtal. Ritningsregistret SINETTI ingår i stadsarkivet, som även innehåller arkivmaterial om fastighetsbolag i Helsingfors.
 

Övriga byggnadsritningar

I Arska-tjänsten kan man köpa arkitekt- och andra byggnadsritningar på hus som byggts i Helsingfors. Det är lätt att söka efter ritningar med hjälp av adressen. Tjänsten upprätthålls av byggnadstillsynsverkets arkiv, vars äldsta huvudritningar är från slutet av 1800-talet. Ritningar och tillståndshandlingar kan även undersökas genom att besöka arkivet.
 

Upplysningar om ägare till byggnader

Förfrågningar om ägare till byggnader och fastigheter i Helsingfors kan ställas till fastighetsregistret.  Till en person överlåts upplysningar om ägarna till högst fem byggnader eller fastigheter. För överlåtelse av fler upplysningar om ägare än detta ska inlämnas en elektronisk begäran om överlåtelse av upplysningar.  

Fastighetsregistret innehåller uppgifter om tomtgränser, arealer och nyttjanderätter. I Helsingfors upprätthålls registret av fastighetskontoret, där man kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur fastighetsregistret.
 

Underhåll av byggnader

Fastighetskontoret ser till byggnader och utrymmen som ägs av staden och i vilka staden har egen verksamhet. För övriga byggnader sköts underhållet av ägaren till eller hyresgästerna i byggnaden. Byggnadstillsynsverket svarar för tillsynen av vederbörligt underhåll av byggnaderna.


Uppgifter om byggnader

Helsingfors karttjänst är en öppen kart- och geoinformationsservice, som erbjuder information om hela Helsingfors med hjälp av mångsidiga kartor, flygbilder och lagstadgade planer. 

I karttjänsten finns fastighets- och byggnadsspecifika uppgifter som är länkade direkt från kommunregistret (med data om fastigheter, byggnader och planer). 

 06.12.2019 13:04