Hoppa till innehållet

Samarbetsprojekt som gäller inomhusluften

Helsingfors stad medverkar aktivt i bland annat följande program, projekt och nätverk:

  • Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. Målet för det nationella programmet är att göra offentliga byggnader sundare och effektivisera vården och rehabiliteringen av personer som lider av symtom som orsakats av inomhusluften. Under den tioåriga programperioden strävar vi efter att etablera ett verksamhetssätt inom fastighetsskötseln där byggnadernas skick och ändamålsenlighet samt användarnas erfarenheter undersöks och bedöms regelbundet. Under arbetets gång utreder vi vilka medel kommunerna har till sitt förfogande för att främja byggnadernas skick.
  • Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Institutet för hälsa och välfärd THL driver detta nationella program som har som mål att minska symtom som förknippas med inomhusmiljöer. Ett ytterligare mål är att öka andelen finländare som är nöjda med inomhusluften.
  • Projektet COMBI. I projektet utreds helhetsmässigt hur energieffektiviteten hos servicebyggnader kan förbättras så att den kan komma nära nollenerginivå. Delområden i projektet är bland annat byggnadsfysik, arkitektur och belysning.
  • I projektet SIBI undersöktes vilken effekt rengöringskemikalier och biocider som används i läroanstalter och daghem i Helsingfors har på inomhusluften. Projektet gav ny information om effekterna hos de rengöringsmetoder och rengöringskemikalier som används i daghems- och skolbyggnader. Läs mer om projektet » 
  • Projektet Fuktskador i plastöverdragna golv. Tammerfors tekniska universitet drev ett projekt med målet att utreda vilka faktorer som bidrar till att fuktskador uppstår i plastöverdragna golv. Projektet undersökte också processerna då skador uppstår och definierar fungerande materialkombinationer. 
  • Kommunernas inomhusluftnätverk. År 2018 bildade de instanser som ansvarar för fastigheternas skick i Esbo, Helsingfors och Vanda städer ett nätverk. Utöver de grundande medlemmarna inbjöds också representanter från Åbo, Tammerfors, Lahtis, Uleåborg, Jyväskylä och Kuopio till nätverket. Målet är att hitta bra verksamhetssätt och förenhetliga praxis bland annat inom följande delområden: strukturtekniska lösningar, säkerställande av lyckade reparationer samt automatisering och säkerställande av husteknikens funktion.


20.01.2021 16:19