Hoppa till innehållet

Reparationer och övriga åtgärder efter undersökningar

Utifrån resultaten av undersökningarna av inomhusluften kan man även snabbt göra reparationer eller andra åtgärder, så att man kan fortsätta använda lokalen. Nedan några exempel på relativt snabba åtgärder för att förbättra kvaliteten på inomhusluften.

1. Åtgärder av serviceansvariga

 • reglera temperaturen på tilluften och ändra tiderna för när ventilationen är igång
 • reglera nätverket av värmeelement och vid behov avluftningen
 • öppna tilltäppta avlopp.

2. Åtgärder av underhållsansvariga

 • rengöra ventilationssystemet
 • reglera luftmängderna
 • avlägsna fiberkällor i ventilationssystemet
 • reparationer efter vattenskador och andra små reparationer.

3. Åtgärder av aktören som ansvarar för användningen

 • förbättra städningen/städ bort högtliggande damm
 • se över placeringen av möbler/minska mängden saker
 • minska antalet personer som använder lokalerna
 • fönstervädra för att förbättra ventilationen.

Utöver åtgärderna ovan kan man även skaffa luftrenare till lokalerna enligt stadens anvisningar för luftrening.

När undersökningen av inomhusluften är klar beslutar man om hur byggnaden ska åtgärdas. Den nödvändiga reparationen kan gälla hela byggnaden, en del av den eller ett tekniskt system, såsom ventilationen. Att planera omfattande reparationer kräver tid. En del reparationer kan också kräva bygglov.

Den primära reparationsåtgärden är att avlägsna orsaken till skadan och reparera skadan samt reparera eller förnya defekta anordningar. Användningen av lokalerna under reparationerna utreds alltid från fall till fall. Ibland kan man vara tvungen att flytta antingen hela verksamheten eller delar av den till tillfälliga lokaler.

Helsingfors stad utarbetar alltid projektplaner för renoveringar på över 500 000 euro. När kostnaderna för ett renoveringsprojekt uppgår till minst en miljon euro godkänns projektplanen av sektionen för byggnader och allmänna områden vid stadsmiljösektorn.

Reparationer för att förbättra inomhusluften kan vara till exempel

1. avgränsade renoveringsprojekt

 • reparera lokala fuktskador
 • förbättra hela byggnadens ventilation och byggnadsautomation

2. reparationsprojekt före en ombyggnad

 • reparera tätningar
 • förse kryprummet och/eller lokaler som tagits ur bruk med undertryck
 • förse byggnaden/lokalerna med övertryck
 • installera rumsspecifika ventilationsaggregat

3. ombyggnad av hela byggnaden.

Exempel på reparationer

Om orsaken till inomhusluftsproblemen är till exempel fiberkällorna i ventilationssystemets ljuddämpare, byts ljuddämparnas material ut eller ytbeläggs.

Tätningsreparationer utförs när det inte är möjligt att åtgärda en mikrobskada i konstruktionerna till exempel på grund av skadans läge eller skyddet av byggnaden. Tätningsreparationer utförs också som en akut åtgärd för att trygga användningen. Genom att täta konstruktionerna hindrar man att orenheter eventuellt når inomhusluften. Tätningsreparationer planeras och genomförs omsorgsfullt, och i regel säkerställer man att de haft önskad effekt genom spårämnestester.

Förutom att täta konstruktionerna kan en skadad konstruktion eller ett skadat utrymme förses med undertryck. Detta innebär att tryckförhållandena regleras så att luften inte strömmar från det skadade området till de omgivande rummen. Undertryck används till exempel i kryputrymmen under byggnader eller i rörkanaler under golvet.

Ibland behövs en grundlig renovering eller ombyggnad

I en del objekt är problemet så omfattande att det behövs en ombyggnad eller en grundlig renovering av byggnaden för att åtgärda det. En grundlig renovering innebär att byggnaden eller till exempel ett enskilt rum eller en enskild konstruktion repareras till nyskick. Vid en ombyggnad ändras i sin tur byggnadens kvalitetsnivå väsentligt, så att den blir högre än den ursprungliga nivån.

Vid ombyggnader, grundliga renoveringar eller andra omfattande renoveringar flyttar användarna i allmänhet till tillfälliga lokaler. Att planera och genomföra ombyggnader tar flera år.

Övervakning av renoveringar

Efter renoveringar kan man följa upp resultatet av dem genom att till exempel ta dammprover på plana ytor eller mäta tryckförhållandena i byggnaden eller förekomsten av kemiska föroreningar i inomhusluften. Om man upplever att det finns brister när det gäller inomhusluftens kvalitet ännu efter renoveringarna kontrollerar man om alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i objektet.

Om problemet har varit svårt är det möjligt att en del av de personer inte kan återvända till byggnaden permanent ens efter renoveringen.20.08.2021 13:51