Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor

1. Hur länge tar det att göra en undersökning?

Planeringen av en inomhusluftsundersökning är en process med många skeden och många olika aktörer. När en inomhusluftsutredning inleds tar det ungefär 3–6 månader tills den är färdig. Under undersökningarna kan det göras observationer utifrån vilka undersökningarna utvidgas när de framskrider.

2. Hur påverkar mikrobskador hälsan hos dem som använder lokalerna?

Hälsoeffekterna beror bland annat på skadans grad, omfattning, koppling till inomhusluften, ventilationens funktion, längden för exponeringen och människans individuella egenskaper.

Man känner inte exakt till mekanismen för sanitära olägenheter orsakade av mikrober. Utgångspunkten är att det inte ska förekomma mikrobtillväxt i konstruktioner som är i kontakt med inomhusluften.

Inomhusluften kan försämras och symptom orsakas även av annat än mikrobskador. Irritationssymptom i ögonen och luftvägarna kan orsakas av bland annat industriella mineralullsfiber som används som värme- och ljudisoleringsmaterial i konstruktioner och ventilationssystem. Fiberkällorna måste antingen tas bort eller ytbeläggas.

3. Vad innebär luftläckage?

Det kan komma in orenheter i lokaler genom olika luftläckage. Under byggnaden kan till exempel finnas byggnadsavfall som blivit kvar där från byggandet. Även i jordmånen finns alltid mikrober och radon.

Om huset inte är tätt och det finns luftläckage i grundkonstruktionen kan det komma in orenheter i inomhusluften med luftströmmen. Luftläckage i konstruktionerna lagas genom att tätas.

4. Hur länge tar det att få tillfälliga lokaler?

Staden använder ofta så kallade paviljongs- och dellokaler som tillfälliga lokaler. Oftast finns det inga lediga tillfälliga lokaler utan de måste planeras så de passar och beställas av en extern leverantör.

Det tar ofta ungefär 10–12 månader att skaffa sig en ny tillfällig lokal. Skeden som tar tid är till exempel konkurrensutsättning av byggandet, anskaffning av bygglov, markbyggnad samt anläggning av avlopp och ordnande av el.

5. Vem kan bestämma att en lokal inte får användas och i vilken situation kan detta göras?

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion är kommunens hälsoskyddsmyndighet och är den aktör som kan bestämma att en lokal inte får användas om fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren inte har vidtagit åtgärder för att avlägsna olägenheten eller begränsa användningen av lokalen. Endast sektionen kan upphäva användningsförbudet. Användningsförbudet kan gälla också endast en del av byggnaden eller ett enskilt rum.

Eventuella faktorer som kan begränsa användningen av lokalerna kan vara till exempel en ovanligt hög radonhalt, förekomst av asbest, strålningsrisk, allvarlig mikrobskada, förorenat dricksvatten eller stark lukt av tobaksrök. Det är viktigt att bedöma helheten och situationen från fall till fall.Frågorna och svaren kompletteras.

06.12.2019 12:58