Hoppa till innehållet

Inomhusluftsundersökningar

Syftet med en inomhusluftsundersökning är vanligtvis antingen att utreda orsaken till byggnadens inomhusluftproblem eller att skaffa utgångsinformation för ett ombyggnadsprojekt.

När det finns ett inomhusluftsproblem i en byggnad som inte kan lösas till exempel med en justering av ventilationen och städning, undersöker staden byggnaden noggrannare. Orsakerna till problemen kan samtidigt vara flera, därför måste undersökningarna vara tillräckligt omfattande. Byggnaden undersöks som helhet.

Staden låter göra bland annat fukttekniska konditionsundersökningar och konditionsundersökningar av inomhusluften, ventilationen, rörsystemen samt undersökningar av asbest och skadliga ämnen. Undersökningarna beställs av konkurrensutsatta, externa konsulter.

Staden använder allmänt godkända undersökningsmetoder för undersökningarna. Kvalitetskraven för inspektörerna och undersökningsmetoderna är strikta. Undersökningarnas innehåll fastställs från fall till fall.

Planering och genomförande av undersökningarna

Undersökningen av en byggnad inleds med en förundersökning där man som utgångsdata samlar in objektets ritningar, tidigare rapporter om konditionsbedömningar och undersökningar samt dokument om renoveringshistorien. Dessutom intervjuas användarna av lokalerna, servicemannen och disponenten, och lokalernas kondition bedöms sinnesmässigt.

Utifrån förundersökningen utarbetas en preliminär läges- och riskbedömning samt undersökningsplan. Om förundersökningen ger anledning inleds de mest brådskande reparationsåtgärderna så snart som möjligt.

I enlighet med undersökningsplanen utreds och mäts till exempel:

• ventilationssystemets renhet, luftmängderna och hur väl luften blandas i rummet,
• VVS-systemens kondition,
• tryckskillnaderna mellan utomhus- och inomhusluften, mellan krypgrunden och inomhusluften eller mellan smutsiga och rena utrymmen,
• inomhusluftens koldioxidhalt,
• inomhusluftens temperatur och fuktighet samt faktorer som påverkar den, såsom tilluftens temperatur och värmenätets funktion,
• halterna av kemiska föreningar i inomhusluften och materialen,
• förekomsten av industriella mineralfibrer,
• skadliga ämnen såsom asbest och PAH-föreningar,
• riskanalys av konstruktionerna: konstruktionstyper och deras fukttekniska funktionssätt,
• utredning av orsaken till och omfattningen av fuktskador genom mätningar av ytfukten, borrhålsmätningar, genom att öppna konstruktionerna och mikrobanalys av materialprover.

Efter undersöknings- och provtagningsskedet väntar man tills laboratorie- och mätresultaten är färdiga. Först när hela materialet är färdigt kan man granska helheten och utarbeta en undersökningsrapport med korrigeringsförslag.

Det tar vanligtvis 3–6 månader från att undersökningarna inletts tills undersökningsrapporten är färdig. Utifrån rapporten görs en plan för nödvändiga reparationer.

Läs mer:

Hur utredningen av inomhusluftsproblem framskrider (på finska) »


Mer information om att göra konditionsundersökningar och inomhusluftsreparationer (på finska) »06.12.2019 12:56