Hoppa till innehållet

När ska stadsmiljönämnden besluta om planen?

Stadsmiljönämnden beslutar om detaljplaneändringar som inte har stor betydelse, då (stadens förvaltningsstadga, 16 kap.)

 1. namnet på en gata, ett torg, en park eller något annat område ändras eller namnet eller numret på en stadsdel eller ett kvarter ändras

 2. man ändrar byggnadsrätten så att 
  • byggrätten på en enligt detaljplanen bebyggd tomt för bostadshus ökas med tanke på tillbyggnad på tomten
  • byggrätt överförs inom ett kvarter med markägarens samtycke utan att den tillåtna byggrätten i kvarteret ökas
  • ändamålet med en vindslokal i ett befintligt bostadshus ändras

 3. ändringar görs i detaljplanebeteckningar eller -bestämmelser som gäller fasaderna, byggnadsmaterialen, byggsättet, byggnadsytorna, maximiantalet bostäder, den 36 genomsnittliga bostadsytan, antalet bilplatser, läget för bilplatserna, körförbindelserna, planteringarna eller läget för avloppsledningar eller andra ledningar

 4. det största tillåtna antalet våningar i en byggnad ändras med högst två våningar eller byggnadshöjden ändras på motsvarande sätt i en detaljplan

 5. hustypen ändras för en byggnad som får uppföras inom ett kvartersområde för byggnader i högst två våningar  

 6. ändamålet med ett område ändras

 7. det i detaljplanen görs en justering som kan jämföras med ändringarna ovan

Stadsmiljönämnden beslutar om godkännande av detaljplaner som inte har stor betydelse, då en detaljplan utarbetas för

 1. byggande av underjordiska lokaler i ett gatuområde eller annat allmänt område

 2. ett område av ringa omfattning som saknar detaljplan.


06.12.2019 12:10