Hoppa till innehållet

Vem är intressent?

  • Intressenter är det aktuella områdets markägare, grannar och invånare, företag och anställda samt ofta även andra kommuninvånare, alltså personer vars boende, arbete eller andra levnadsomständigheter märkbart kan påverkas av planläggningen.
  • Intressenter är även myndigheter och sammanslutningar vars arbetsområde berörs av planen. Hit hör exempelvis organisationer i olika branscher samt kommunala och statliga ämbetsverk.
  • Intressenterna nämns i programmet för deltagande och bedömning. Man kan även anmäla sig som berörd part medan projektet pågår genom att kontakta den som utarbetar planen.
  • Intressenterna informeras vanligen om planen per brev, och de har möjlighet att delta i beredningen, bedöma konsekvenserna av planen samt framföra åsikter.

 06.12.2019 12:09