Hoppa till innehållet

Projektets relevans påverkar interaktionen

Deltagandet ordnas på sådant sätt att berörda parter kan bedöma projektet, dess betydelse och konsekvenser samt framföra sina åsikter. Vid planeringen av den interaktiva processen förhandsbedöms projektets intresse och betydelse.

De sakägande parterna informeras per post om anhängiggörandet av planen. Informationen om att beredningsmaterialet har lagts fram för påseende finns även på webbplatsen.

Om betydande projekt ordnas vid behov ett diskussionsmöte, utställning med planerare på plats el.dyl.

De berörda parterna kan diskutera planlösningarna med planeraren per telefon eller på stadsmiljösektorn. Man ska komma överens om mötet på förhand.06.12.2019 12:09