Hoppa till innehållet

Naturutredningar

Naturutredningar om hela staden

Den kommunala miljöskyddsmyndigheten har som uppdrag att för övervakningen och främjandet av miljöskyddet se till kontrollen av miljöns tillstånd i kommunen samt handha utredningar och undersökningar med anknytning till kontrollen.

Helsingfors miljötjänster har låtit utföra naturutredningar som omfattar kommunens hela område. Materialen från flera utredningar har även införts i naturdatasystemet, med positionsdata om till exempel värdefulla platser med växter, fågelbestånd eller fladdermöss. Planerarna på stadens ämbetsverk har direkt tillgång till dessa positionsdata.

Områdes- och projektspecifika utredningar

Miljötjänster låter utföra områdesspecifika naturutredningar i naturskyddsområden eller områden eller platser som föreslås bli naturskyddsområden. Utredningarna behövs för att reda ut förutsättningarna för naturskydd och som bakgrundsinformation för att planera vården av skyddsobjekt.

För viktiga naturområden kan miljötjänster även delta i anskaffningen av nödvändiga naturdata inom planläggning eller olika byggprojekt.

I regel ska planläggaren i samband med planeringen av användningen av områden i tillräcklig utsträckning vid utarbetandet av planen utreda de konsekvenser för miljön som genomförandet av planen medför. I Helsingfors handhas uppdraget av stadsmiljösektorn.

Naturdatasystemet06.12.2019 12:13