Hoppa till innehållet

Planering av markanvändningen

Markanvändnings- och bygglagen (MBL, 132/1999) understryker miljöfrågor samt deltagande och öppenhet vid planering av områden.

Bedömningen av miljökonsekvenser planeras från fall till fall. I början av en planläggning utformas en plan (PDB) om förfaranden för deltagande och växelverkan samt bedömning av planens konsekvenser.

Planen ska vara baserad på tillräckliga undersökningar och utredningar. När planen utformas ska man i tillräcklig utsträckning utreda konsekvenserna av planens genomförande för miljön, inklusive samhällsekonomiska, sociala, kulturella och andra konsekvenser. 

Utredningarna ska göras för hela området där planen kan bedömas ha väsentliga konsekvenser (MBL 9§).

Resultaten av konsekvensutredningarna sammanställs i en planredogörelse där man även anger hur utredningarnas resultat och olika åsikter har beaktats i planläggningslösningen. I redogörelsen ges också en utredning om åtgärder med vilka man ämnar förebygga de konsekvenser för miljön som eventuellt orsakas av planens genomförande.

Markanvändnings- och bygglag06.12.2019 12:12