Hoppa till innehållet

Förorenad markgrund

Ett markområde sägs vara förorenat om skadliga ämnen har hamnat i markgrunden till följd av människors aktiviteter så att ämnena utgör en fara för hälsan eller naturen. En markgrund kan misstänkas vara förorenad om den har exceptionell lukt eller färg eller innehåller mycket avfall.

Om du misstänker att markgrunden på något område i Helsingfors har förorenats, kontakta stadsmiljösektorns miljötjänsters miljöskyddsenhet.

Undersökning av förorenad markgrund

Arten och omfattningen av markgrundens föroreningar undersöks med hjälp av jordprover. Oftast blir det aktuellt att undersöka och återställa förorenad markgrund när områden planläggs för ny användning eller man börja bygga på dem. 

Då bedöms det preliminära behovet av att återställa området liksom även kostnaderna för återställandet så att man i byggnadsskedet kan vara beredd på kostnaderna. Vid planeringen av genomförandet i områdena preciseras i allmänhet utredningarna och återställningsplanerna.

Återställande av förorenad markgrund

Primärt svarar den som förorenat markgrunden för återställandet, i andra hand områdets innehavare och i sista hand kommunen. Många fall av förorenad markgrund är gamla, och om förorenaren inte kan påvisas blir det ofta kommunen som får se till återställandet. Återställanden av markgrunder inom Helsingfors anmäls till miljötjänster, eller med en miljötillståndsansökan till Helsingfors stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen.

Målen för återställande av förorenad markgrund ställs i regel på basis av riskvärderingar, varvid möjligheterna för utsättning för och spridning av olika material utreds specifikt för respektive plats. Statsrådet har utfärdat en förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet. 

Förorenad markgrund kan återställas genom att man avlägsnar jord eller skadliga ämnen i jordmånen, men spridningen av ämnena kan också förhindras genom isolering, eller så kan de omvandlas till oskadlig form. Förorenat jordmaterial som avlägsnats kan till exempel komposteras, brännas eller placeras i förläggningsplats med behörig tillstånd. Lindrigt förorenad jord kan också utnyttjas på soptippar som täckjord på avfall.

Bakgrundskoncentrationer

Det finns naturligt ämnen i markgrunden som i höga koncentrationer kan vara skadliga för människan eller naturen. Sådana ämnen är framför allt metaller, till exempel bly, zink, kadmium och kvicksilver. Den naturliga halten av ett sådant skadligt ämne kallas bakgrundskoncentration.

Förutom dessa har det framför allt i markgrunden i stadsmiljöer bundits ämnen som har kommit med luftnedfall och oftast finns jämt utspridda i små koncentrationer. Luftnedfallen härrör sig från till exempel skorstenarna vid fabriker och kraftverk och från motorvägstrafiken. 

Andelarna av luftnedfall och naturliga bakgrundskoncentrationer är svåra att åtskilja. Summan av dem kan sägas vara stadsmiljön bakgrundskoncentration. Denna koncentration finns i markgrund som saknar egentliga lokala föroreningar och den kan tas till hjälp vid bedömningar av grader av förorening.

Datasystemet för markgrundens tillstånd

Miljöministeriet har etablerat ett Datasystem för markgrundens tillstånd som är baserat på positionsdata. I datasystemet samlas uppgifter om alla platser med sådan pågående eller tidigare verksamhet som ger risk för att markgrunden förorenas. Även återställda områden registreras i systemet. Helsingfors stads miljötjänster svarar för att markgrundsdata om Helsingfors-området uppdateras i registret.

Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet06.12.2019 12:13