Hoppa till innehållet

Artskydd

Hotade arter

Enligt naturvårdslagen kan genom förordning stadgas att en sådan vild art vars naturliga fortlevnad i Finland är i fara förklaras hotad. De hotade arterna räknas upp i naturvårdsförordningen.

Arter som behöver särskilt skydd

En del av de hotade arterna är dessutom sådana som är i behov av särskilt skydd. De hotade arterna räknas upp i naturvårdsförordningen.

Regionala miljöcentraler fastställer genom sina beslut gränserna för de platser där arter som kräver särskilt skydd förekommer och delger beslutet till områdets ägare. Efter dessa åtgärder är det förbjudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen som är av betydelse för artens fortlevnad. Om förekomstplatsen ligger inom ett naturskyddsområde krävs inget avgränsningsbeslut.

Miljöministeriet: Skydd av arter

Det växer sju kärlväxtarter som kräver särskilt skydd i Helsingfors: fältgentiana, stallört, rävstarr, långsvingel, skogsbräsma, spjutskråp och knottblomster.

Fridlysta arter

Med stöd av naturvårdslagen kan man fridlysa vilda djur och växter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Enligt naturvårdsförordningen är det förbjudet att samla, omhänderta, störa, fånga, döda och flytta fridlysta arter. Merparten av däggdjuren, fåglarna, kräldjuren och groddjuren har fridlysts. Närmare bestämmelser om villebrådsarter finns i jaktlagen.

Miljöministeriet fastställer riktgivande värden i eurobelopp för fridlysta arter av organismer. De hjälper domstolarna med att behandla brott mot fridlysningsbestämmelserna och fastställa ersättningar.30.10.2020 13:05