Hoppa till innehållet

Planering, byggande och skötsel av parker

Parker – nya och gamla – behandlas i mångahanda planer. Stadsborna önskas delta i planeringen. På stadsmiljösektorns webbplats och i lokaltidningar finns information om när planeringen inleds, planerna framläggs och interaktionsmöten ordnas.

Parker kan byggas av enheterna vid Helsingfors stads byggnadstjänst Stara eller av privata entreprenörer men stadsmiljösektorn ansvarar alltid för slutresultatet.

Stadsfullmäktige fattar årligen beslut om anslagsbeloppet som står till förfogande för byggande och renovering av grönområden. Därefter väljer stadsmiljösektorn ut de parker som ska byggas eller renoveras. Bland annat säkerhetsaspekter och en rättvis utveckling av staden prioriteras när objekten väljs.

Skötseln av parkerna omfattar bland annat renhållning och skötsel av växtlighet samt underhåll av möbler, utrustning och kommunikationsleder. Detta utförs enligt en s.k. skötselklassificering för grönområdena. När en park byggs fastställer man en skötselklass i parkplanen. Klassen kan vid behov ändras senare i områdesplanen.06.12.2019 11:52