Hoppa till innehållet

Skogsvård

Skogsvården i Helsingfors styrs av riktlinjerna för naturvården. Stadsmiljösektorn har utarbetat riktlinjerna i samarbete med invånarorganisationer och andra samarbetsinstanser. De planer och arbetsinstruktioner som gäller naturvård och som utarbetas vid stadsmiljösektorn följer riktlinjerna för naturvården.

I vårdåtgärderna när det gäller skogar tas hänsyn till landskapet, naturen och övriga miljöförhållanden. Målet med vården av frilufts- och rekreationsskogar är att upprätthålla och bidra till skogarnas hållbarhet, trivsamhet och trygghet som miljöer för friluftsliv samt att trygga naturens mångfald.

Skogsvårdsmetoderna omfattar gallring av högvuxet skogsbestånd, borttagning av överflödigt sly och borttagning av enskilda stora träd. Målet är att det även i fortsättningen skulle växa livskraftiga träd i våra skogar.

Av förnyelsemetoder används i Helsingfors naturenlig förnyelse, det vill säga en åtgärd där man skapar utrymme för de trädplantor som redan finns i skogen att växa genom att man tar bort äldre och svagare träd. När det inte naturenligt har vuxit trädplantor i en försvagad skog använder man små öppningar vid förnyelse av skogar. I dessa öppningar som är högst 0,3 hektar stora planteras nya trädplantor.

I stadsområdet står det sammanlagt 4 800 hektar skog till helsingforsarnas förfogande. Dessutom äger Helsingfors 5 300 hektar skogar i friluftsområden i närliggande kommuner. Våra friluftsskogar är en sällsynthet som inte många huvudstäder har.

Klimatförändring och skogar

Anpassning till klimatförändringen beaktas vid skogsvården. Skogar som består av många olika trädslag tål ändringar bättre än skogar som endast består av ett trädslag. De är också bättre med tanke på naturens mångfald.

Klimatförändringen har lett till allt torrare somrar och starkare vindar än tidigare. Detta har orsakat vindfällningar och att i synnerhet äldre granar har dött. Man strävar efter att förebygga dylika konsekvenser av klimatförändringen genom en kontrollerad och säker fällning av försvagade träd i närliggande skogar och i friluftsskogar.06.12.2019 12:02