Hoppa till innehållet

Vildkanin i Helsingfors

Vildkanin är en europeisk kanin som lever vild i Finlands natur. Den har klassificerats som villebråd och en skadlig främmande art enligt den nationella strategin för främmande arter. Vildkaninbeståndet i Helsingfors har sitt ursprung i tama kaniner som lämnats kvar i naturen.

Vildkaniner skadar växtligheten

Vildkaniner tillhör ingen. Ingen kan anses vara ansvarig för skador eller problem till följd av att kaniner äter eller gräver i marken. Dessa skador tillhör tomt- eller markägarens eller den aktuella förvaltarens ansvar.

Vildkaniner betar på gräsmattor och äter buskar, träd och andra planteringar. Men till skillnad från de övriga hardjuren som förekommer i Finland, skogshare och fälthare, gräver vildkaniner bon för sig själva eller bor under byggnader eller andra konstruktioner.

Vildkaninerna anpassar sig väldigt lätt till olika klimatförhållanden. Kaninerna klarar sig utmärkt på vintern om de bara har tillgång till kost. När den gröna växtligheten täcks av snö går kaninerna över till att äta växter med förvedad stam. Just under snötiden uppstår de värsta skadorna på växtligheten som orsakas av kaniner.

Hur bekämpar staden skador som orsakas av vildkaniner?

Stara planerar och ordnar verksamhet i syfte att begränsa vildkaninbeståndet inom de offentliga park- och grönområdena som stadsmiljösektorn förvaltar över. I park- och grönområdena fångar man vildkaniner med hjälp av fällor som fångar levande kaniner, samt med drivgarn, illrar och jaktbågar. Metoderna som används väljs efter objekt och årstid.

Vad kan stadsborna göra?

Förebyggande av ätskador till följd av vildkaniner är det billigaste, lättaste och effektivaste sätt att undvika problem som kaninerna orsakar. I praktiken innebär detta att man skyddar växter och konstruktioner till exempel med metallgaller.

Inom vildkaninernas revir lönar det sig att skydda alla värdefulla växter med förvedad stam på gården, i synnerhet arter med stam och trögväxande arter. Det rekommenderas att man skyddar alla trädplantor oavsett växtarten. Skydda växterna upp till en dryg meter över marken. Det rekommenderas att växterna med förvedad stam skyddas med metallskydd. Skydda växterna antingen enskilt eller som grupper. Närmare anvisningar finns i publikationen Kaniinit Helsingissä (ung. Kaniner i Helsingfors).

Kaninerna gräver sina bon i marken och använder gärna byggnader och konstruktioner som skydd för sina bon. Genom att skydda byggnads- och konstruktionsunderlag hindrar du kaninerna från att nästla sig på gården. Kraftiga finmaskade metallnät, t.ex. minknät, lämpar sig för skydd av underlag. Närmare anvisningar finns i publikationen Kaniinit Helsingissä (ung. Kaniner i Helsingfors).

I vissa objekt räcker det inte med att man skyddar växterna utan man måste också begränsa kaninbeståndet för att förebygga skador. I vår lagstiftning klassificeras fångandet av vildkaniner som jakt. För jakt krävs bland annat ett jaktkort samt en jaktlicens som beviljas av markägaren.

I fråga om Helsingfors stads arrendetomter har fastighetskontoret beslutat att arrendatorn på tomten har rätt att jaga vildkaniner inom det område som han eller hon har arrenderat av fastighetskontoret. För närmare uppgifter kontakta tomtavdelningen vid fastighetskontoret.

Det är också möjligt att köpa arbetet att fånga kaniner av företagare som erbjuder denna tjänst. För ytterligare information kontakta till exempel någon av följande instanser:

  • Cremex oy, Hannu Luoto tf.  0400 433 324
  • Tmi Ferret, Jari Koskinen, tf.  0400 878 60906.12.2019 12:02