Hoppa till innehållet

Fiskar och kräftor

För många är regnbågsforell den mest bekanta av de främmande fiskarterna. Den har även planterats i Vanda å varifrån man flitigt fiskar den. Man har dock inte upptäckt att regnbågsforellen skulle fortplanta sig naturligt i området.

Från Gammelstadsviken har man under provfisken under de senaste åren fångat silverrudor (Carassius gibelio). De första individerna hittades i samband med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets utredning hösten 2005. Förmodligen förekommer arten även inom ett mera omfattande område i Finska viken. I Centraleuropa har silverrudan fortplantat sig till och med kraftigt i vissa vattendrag och erövrat utrymme av värdefullare fiskar. På vissa ställen har dock även silverrudan blivit en omtyckt metfisk.

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) har man ännu inte påträffat under provfisken inom Helsingfors vattenområden. I Finland har det förekommit åtminstone i Skärgårdshavet. Å andra sidan borde man i syfte att hitta svartmunnad smörbult planera fiskeriarrangemangen separat. Därmed är det trots bristen på observationer möjligt att den också förekommer i Helsingfors. Svartmunnad smörbult är en art som anpassar sig till mångahanda förhållanden och därför sprider den sig lätt. Den livnär sig på i synnerhet musslor och skaldjur i botten så den kan bli konkurrent till kommersiellt viktiga fiskarter såsom flundran.

Ullhandskrabbor (Eriocheir sinensis) påträffas i de norra delarna av Östersjön och även då och då utanför Helsingfors, men för att kunna fortplanta sig behöver den saltare vatten.

Kräftpest är en svampsjukdom hos kräftor som spred sig till Finland 1893. Sjukdomen orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci och är speciellt skadlig för den ursprungliga finländska kräftan, den så kallade flodkräftan (Astacus astacus). Kräftarten signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) som införts till Finland är delvis motståndskraftig mot kräftpesten. Motståndskraften tyder på att både kräftpesten och signalkräftan härstammar från samma område i Nordamerika.

På grund av sin motståndskraft kan signalkräftan även sprida kräftpest om insjuknade individer flyttas från ett vattendrag till ett annat. Kräftpesten sprider sig med sjuka kräftor samt till exempel via fiskeriutrustning. Därför är det särskilt viktigt att rengöra all utrustning som används vid kräftfångst eller fiske innan den används i rena vattendrag. På Eviras webbplats finns anvisningar om rengöring av utrustningen.06.12.2019 12:03