Hoppa till innehållet

Främmande arter

Främmande arter är arter som ursprungligen inte hört till områdets ekosystem och som människan antingen medvetet eller omedvetet har infört över naturliga hinder för spridning, till exempel över oceaner.

Om främmande arter anpassar sig till de nya förhållandena och sprider sig lätt kan de hota den ursprungliga naturens mångfald. Nya arter skadar då de inhemska arterna genom att konkurrera, korsa sig med eller jaga dem. Detta kan påverka funktionen i hela ekosystemet.

Det lönar sig att vara försiktig när det gäller främmande arter. Detta förutsätts även i naturvårdslagen. Enligt lagen är det förbjudet att släppa eventuellt skadliga arter ut i naturen. Detta gäller såväl privata trädgårdsentusiaster som mera omfattande trädgårdsodlingar. Anvisningar för förebyggande av främmande arter som följer med jordmaterial finns i portalen för främmande arter i Finland. 

Statsrådet fattade beslut om Finlands nationella strategi för främmande arter den 15 mars 2012. Strategin har som mål att förebygga skador och risker som skadliga främmande arter orsakar för den finländska naturen, för ett hållbart utnyttjande av naturresurser, för näringarna samt för samhällets och människornas välfärd.

EU-förordningen om främmande arter (22.10.2014) syftar till förebyggande av import och spridning av invasiva främmande arter. Separat har kommissionen godkänt en förteckning över invasiva främmande arter som är av betydelse för Europeiska unionen (3.8.2016, kompletterad 2.8.2017). På listan ingår bland annat jättelokor, jättebalsamin, bisamråtta, mårdhund och signalkräfta.

Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat planer för hantering av de främmande arter som EU fastställt som invasiva. Den hanteringsplan som godkänts 2019 kompletterar planen från 2018. Bägge planerna styr bekämpningen och inkluderar artspecifika bekämpningsåtgärder.

Det kan vara svårt att vidta åtgärder för bekämpning och eliminering av främmande arter om en djur- eller växtart visar sig vara mycket spridningsbenägen. Det är betydligt enklare att förebygga att främmande arter kommer ut i naturen.

Mer information om portalen för främmande arter.

Anmäl observationer på främmande arter på nätet

Du kan anmäla dina observationer om alla främmande arter i nättjänsten på adressen www.vieraslajit.fi (på finska). De främmande arter som medborgare och forskare anmäler utökar databanken med information om bland annat spridning av skadliga främmande arter.02.04.2020 13:19