Hoppa till innehållet

Stadsnaturens särdrag

Stadsnaturen är mångsidig och varierar från nästan orörd till natur som människan starkt har bearbetat.

Människan föredrar ofta tidiga utvecklingsskeden, till exempel ensidiga gräsmattor. Utvecklingsskeden kan också blandas på konstiga sätt. Det kan till exempel växa till och med mycket gamla träd på gräsmattor.

Naturområdena är dessutom små och så isolerade att organismer inte kommer i kontakt med likadana organismer i närliggande områden. Detta gör det svårare för dem att fortplanta sig och kan försvaga genmaterialet. Till slut försvinner små livsmiljöer och deras arter.

Människans påverkan syns på många sätt i naturen. Till exempel eutrofiering av jordmånen som människan orsakat leder till att naturtyper och arter blir ensidigare och arter som föredrar kväve, såsom nässla, blir allmännare. Samtidigt blir sällsynta arter alltmer sällsyntare.

Å andra sidan har människan bidragit mycket till arternas mångfald. I Helsingfors kan man fortfarande hitta bland annat s.k. ballastväxter från segelfartygsperioden och främmande ryska arter från historiska krigsperioder. I fråga om den bebyggda miljön är artrikedomen som störst i gårdsparkerna men även gårdar och trädgårdar kan vara mångformiga.

Spridningen av nya arter kan ha en överraskande baksida. Nya främmande arter kan visa sig vara skadliga för de etablerade arterna och även förändra naturtyper.

Därför har man börjat undvika och bekämpa främmande arter som anses som skadliga. Enligt naturvårdslagen får arter av främmande ursprung inte släppas ut i naturen om det finns anledning att befara att detta kan ge upphov till ett permanent bestånd.06.12.2019 11:53