Hoppa till innehållet

Säkerställning av mångfalden

”Helsingfors värnar om sin värdefulla natur och agerar för att öka mångfalden i stadsmiljön. Grön- och vattenområdenas kvalitet, tillgänglighet och hälsoeffekter tryggas. Ett naturskyddsprogram genomförs och skogsnätverket stärks. 

Helsingfors vattendrag, såväl mindre vattendrag som kustvatten, ska förbättras och uppmärksamhet fästas vid återställande av vandringsfiskstammarna. Det mest centrala målet för vården är att systematiskt öka mångfalden i skogarna och skogsområdena. 

För att främja en kostnadseffektiv dagvattenhantering ska grönytan utökas i stadsstrukturen. Mångfalden i stadens parker ökas. Ett beslut om projektet för nationalstadspark fattas under innevarande fullmäktigeperiod, när den utredning som nu görs har slutförts (Helsingfors stadsstrategi 2017–2021

Det första verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald (LUMO-programmet) utformades för åren 2008–2017. Enligt en uppföljningsenkät i början av 2018 har över 80 procent av åtgärderna i programmet slutförts eller påbörjats. 

En uppdatering av LUMO-programmet pågår. Programmet blir klart i början av 2020.

Naturdatasystem

Helsingfors miljöstatistik06.12.2019 11:55