Hoppa till innehållet

Naturmiljöer

Skogar

Det finns nästan 4 700 hektar skogsmark i Helsingfors. De flesta skogsområdena är små men det finns även mera vidsträckta områden i Centralparken, Vik, Stensböle, Svarta backen, Nybondas, Sandhamn, Villinge och Östersundom.

Den vanligaste skogstypen är färska grandominerade lundartade moskogar som finns i synnerhet i Norra Helsingfors. I öster är det mera typiskt med kargare talldominerade moskogar med sandjord.

På de allra frodigaste växtplatserna finns lundar med ädla lövträd och talrika gräsväxtarter som blommar på våren. Antalet kärr som finns kvar i Helsingfors är mycket litet men det finns gott om små sankmarker i skogarna.

Åren 2011 och 2013 kartlades med tanke på skogsnaturens mångfald värdefulla objekt i Helsingfors. Värdefulla är skogar med flera arter, trädbestånd av olika åldrar och i synnerhet gamla och ruttna träd. Resultaten av kartläggningen har sparats i stadens naturdatasystem.

Stränder

Vattendrag med stränder och en fragmentarisk kustlinje är viktiga livsmiljöer för både växter och djur. Det finns över 200 kilometer havsstränder och fler än 300 öar i Helsingfors.

Typiska för den skyddade inre skärgården är strandängar, sandstränder och varierande våtmarker. Den yttre skärgården präglas mera av bergiga och klippiga stränder.

Vanda å strömmar genom Helsingfors norra lerslätt på en cirka tio kilometers sträcka. Gammelstadens fiskväg är viktig för den gör det möjligt för vandringsfiskar att simma uppströms in i Vanda ås vattendrag. Även livsmiljöerna på bäckstränderna är viktiga med tanke på mångfalden och fungerar dessutom som ekologiska korridorer.

De värdefullaste naturmiljöerna har fridlysts med stöd av naturvårdslagen.06.12.2019 11:53