Hoppa till innehållet

Kulturmiljöer

Gårdar, parker och trädgårdar

Det finns sammanlagt över 1 000 hektar parker i Helsingfors. Den allra finaste kulturnaturen kan hittas på gamla herrgårdsgårdar och -parker vars historia kan sträcka sig till och med så långt som till 1500-talet.

I parkerna finns skogsdungar och mångahanda öppna och halvöppna livsmiljöer med talrika trädarter och annan växtlighet. Till exempel gamla ädla lövträd som håller på att ruttna erbjuder växtplatser för fåglar och tickor, mossor och insekter som blir allt sällsyntare.

Ängar och åkrar

Den sammanlagda arealen av åkrar och ängar uppgår till cirka 1 000 hektar och arealen av koloniträdgårdar och odlingslotter till cirka 50 hektar. De ger variation till både landskapet och arterna.

Såväl bland växterna som bland djuren finns arter som har anpassat sig till öppna platser, till exempel åkerfåglar och fjärilar som trivs på ängar. Hagarna är till sin undervegetation ängsliknande, men det växer också träd i dem. De hålls öppna genom att man håller djur på bete eller slår hö själv.

Gatugrönska och nya miljöer

Gatugrönska är skötta grönområden som är viktiga både landskapsmässigt och som trafikens skyddszoner. Deras sammanlagda areal uppgår till cirka 450 hektar. Främmande arter sprider sig lätt till vägrenar.

Också nya miljöer är odlingsrymlingars och främmande arters rike. Dylika miljöer uppstår när människan låter områden som hon bearbetat klara sig själva, till exempel vid trafikleder eller inom olika deponerings- och lagringsområden. De täcks av ettåriga arter som klarar sig dåligt i växternas inbördes konkurrens. Bland växterna kan också finnas främmande arter såsom vit sopväppling och stillfrö.

Dylika ruderatväxter omvandlas till ängar när de i det följande skedet erövras av höga örter såsom gråbo och ullkardborre. Senare kan området förbuskas och beskogas.06.12.2019 11:53