Hoppa till innehållet

Behandling av avloppsvattnet i enskilda fastigheter

Bestämmelserna om behandlingen av avloppsvattnet i enskilda fastigheter reviderades i april 2017

Det bor cirka 500–600 människor utanför det centraliserade avloppsnätverket i Helsingfors. Lagstiftningen om behandling av avloppsvattnet i enskilda fastigheter gäller dem och har nu ändrats. Ändringen av regleringen av avloppsvatten i glesbygden trädde i kraft den 3 april 2017.

Ändringen påverkar inte nybyggnader utan de ska fortsatt ha ett system för behandling avloppsvatten som uppfyller de lagenliga reningskraven.

Lindringar för fastigheter som byggts före 2004

Fastigheter som byggts före 2004 beviljades betydande lindringar. Den lagenliga utsatta tiden att sätta systemet för avloppsvatten i stånd före den 31 oktober 2019 fortsatte att gälla endast för de fastigheter som ligger vid ett vattendrag eller havet eller inom ett grundvattenområde.

Efter ändringen gäller alltså de grundläggande reningskraven endast för de fastigheter som ligger högst 100 meter från ett vattendrag eller havet samt fastigheter inom ett grundvattenområde som används eller som lämpar sig för vattenförsörjning. Inom övriga områden ska fastigheternas avloppsvattensystem sättas i stånd först i samband med vissa större renoveringar.

Genom de nya bestämmelserna om avloppsvatten i glesbygden befrias alltså tre fjärdedelar av fastigheterna från skyldigheten att sätta systemet i stånd inom den fastställda tidsgränsen.

Alla fastigheter behöver inte vidta åtgärder

Fastigheter med endast inburet vatten och torrklosett (utedass) behöver inte vidta några åtgärder såvida detta inte ger någon risk för föroreningar. Iståndsättning är inte heller nödvändig om fastigheten ansluts till avloppsnätverket eller om fastigheten redan har ett system för avloppsvatten som uppfyller bestämmelserna.

Åldersbefrielsen som föreskrevs i samband med den föregående lagändringen fortsätter att gälla. Därmed behöver man inte förnya systemet om det är fråga om ett funktionsdugligt avloppsvattensystem som existerade den 9 mars 2011 och om fastighetsinnehavaren eller -havarna som är fast bosatta på fastigheten senast på den nämnda dagen har fyllt 68 år.

Kommunen kan beakta de lokala förhållandena och, om dessa ovillkorligen så förutsätter, utfärda strängare krav på reningen av avloppsvatten. I Helsingfors håller man på att förnya miljöskyddsföreskrifterna men beredningen pågår ännu.

Preciseringar avseende hjälpmedel för användning och upprätthållande av system för hushållsavloppsvatten i förordningen
Förordningen som träder i kraft samtidigt med lagändringen innehåller preciseringar avseende hjälpmedel för användning och upprätthållande av system för hushållsavloppsvatten, det vill säga planeringen och planen, utredningen samt bruks- och serviceanvisningarna.06.12.2019 13:18