Hoppa till innehållet

Luftvården

ilmansuojeluesite-sv

Klicka på ikonen ovan för att öppna broschyren om luftvård (pdf).

Helsingfors nya luftvårdsplan träder i kraft i början av 2017

Helsingfors luftkvalitet är allmänt taget bra. De av EU uppsatta hälsobaserade gränsvärdena för luftkvaliteten överskrids dock i de livligt trafikerade gatuschakten i innerstaden, vilket beror på utsläppen från trafiken och en ökad andel dieselbilar.

Luftföroreningarna är skadliga för hälsan. Barn, astmatiker i alla åldrar och äldre personer med kranskärlssjukdom eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är särskilt känsliga för de hälsokonsekvenser som luftföroreningar medför.

På grund av överskridningen har man utarbetat en ny luftsvårdsplan för staden. Den nya planen trädde i kraft i början av 2017 och gäller för åren 2017–2024. Stadsborna och intressentgrupper engagerades i utarbetandet av planen.

I enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen innefattar planen åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid från trafiken i de gatuschakt där gränsvärdet överskrids.

 Utöver trafiken har man som teman för planen också valt andra förhållanden som avsevärt påverkar luftkvaliteten i Helsingfors: gatudammet och den småskaliga förbränningen.

Broschyren om luftvård presenterar luftkvalitetsproblemet i Helsingfors och hur det kan lösas

I luftvårdsbroschyren beskrivs källorna till luftföroreningar och deras hälsoeffekter. I broschyren finns information om vad staden har förbundit sig att göra och vad stadsborna kan göra för en bättre luftkvalitet.

Under de senaste åren har gränsvärdena för gatudammet, det vill säga inandningsbara partiklar, inte överskridits i Helsingfors men risken för att värdena överskrids finns fortfarande i framför allt livligt trafikerade gatuschakt. Gatudammet försämrar fortfarande allmänt luftkvaliteten framför allt på vårarna.

Även den småskaliga vedförbränningen försämrar luftkvaliteten i täta småhusområden där HRM:s mätningar ger för handen att EU:s målvärde för det cancerogena bens(a)pyren tidvis överskrids. 

I täta småhusområden kan småpartikelhalterna på grund av utsläppen från vedförbränningen vara lika höga eller till och med högre än i stadskärnans livliga trafikmiljöer.

Dokumenter

  • Helsingfors stads luftvårdsplan 2017–2024 (pdf)
  • Sammanfattning av Helsingfors stads luftvårdsplan 2017–2024 (pdf)

 

 

 15.12.2020 18:13