Hoppa till innehållet

Handlingsplanen för bullerbekämpning

Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning 2018–2022 har färdigställts. Handlingsplanen innehåller åtgärder för minskning av i synnerhet trafikbuller samt långsiktiga mål för bullerbekämpningen. Planen bygger på Helsingfors bullerutredning i enlighet med EU:s miljöbullerdirektiv från 2017.

Bullerbekämpningsåtgärderna under planperioden 2018–2022 kan delas in i tre tematiska helheter: planering och styrning, påverkande av bullerkällan samt bullerdämpande konstruktioner. Under dem finns 14 åtgärdskort för de olika temana. På korten har totalt 53 konkreta åtgärder, de ansvariga aktörerna och tidsschemana angetts.

Den primära bullerbekämpningsmetoden är förebyggande av problem till följd av buller. De lösningar som görs vid planeringen av markanvändningen och trafiken är i nyckelroll. Därutöver behövs åtgärder genom vilka man försöker sänka bullernivåerna, såsom bullerdämpande beläggningar, sänkning av hastighetsbegränsningar och minskad användning av dubbdäck. Vid upphandlingar är tystare eller elektroniska utrustningar att föredra. Fastighetsspecifika bullerbekämpningsåtgärder är viktiga i synnerhet vid livligt trafikerade leder.

Bekanta dig med planen:

Helsingfors handlingsplan för bullerbekämpning 2018–2022 (sammanfattning svenska, pdf)

Växelverkansrapporten ( finska, pdf)

Bullerbekämpning på landsvägar 

I Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning från 2018 har sex objekt i Helsingfors tagits med. Under den förra planperioden genomfördes endast bullerbekämpningsprojektet på landsväg 101 i Smedsbacka. Byggandet inleddes 2016 genom att utnyttja överskottsmassor i bullervallen. 

I samband med förbättringsprojekt av vägar har man emellertid också byggt nya bullerhinder vid andra landsvägsobjekt i Helsingfors. År 2014 färdigställdes ett bullerhinder vid Stensböle norr om Ring I. År 2016 inleddes bullerbekämpningsprojekt på Borgåleden (rv 7) vid Jakobacka och Österleden (lv 170) vid raksträckan i Hertonäs.

06.12.2019 13:17