Hoppa till innehållet

Miljöskador och -brott

Miljöskador med risk för miljöföroreningar eller sanitära olägenheter som kräver direkta bekämpningsåtgärder ska alltid underrättas till nödcentralen på nummer 112.

Innan räddningsmyndigheterna anländer ska man i mån av möjligheter förhindra spridningen av miljöskadliga ämnen i miljön. Giftinformationscentralen ger anvisningar om eventuella förgiftningssymptom, tfn 09 471 977.

Miljöskador ska alltid i mån av möjlighet även rapporteras till ägaren av fastigheten eller tomten på vars område skadan har inträffat.

Miljöskador orsakas oftast av att flytande bränslen eller andra miljöskadliga kemikalier har spritts i miljön. De flesta miljöskador är små och påverkar inget omfattande område. Miljöolägenheterna från till exempel ringa utsläpp av bland annat flytande bränslen kan elimineras genom att suga upp kemikalierna i ett uppsugningsämne som bland annat distributionsplatserna för flytande bränslen alltid bör ha lätt tillgängliga.

Genom normer och bestämmelser om hantering, lagring och transport av farliga kemikalier samt genom att göra riskfyllda verksamheter miljötillståndspliktiga strävar man efter att minska olycksriskerna. I miljötillstånd ges nödvändiga föreskrifter för att förhindra miljöskador.

Besiktningar av oljebehållare

Syftet med besiktningar av underjordiska cisterner är att utreda deras skick och läckagerisker. En cistern kan besiktigas när som helst fast det finns olja i den, emedan användbar olja pumpas ut och tas tillvara för besiktningen. Cisternen klassificeras efter besiktningen och perioderna av besiktningarna och övriga åtgärder bestäms enligt klassificeringen.

I handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (344/1983) krävs att underjordiska oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden besiktigas för första gången tio år efter installationen och därefter med 5 till 10 års mellanrum.

I 11 och 12 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter finns dessutom bestämmelser om besiktningar av ovanjordiska bränsle- och kemikaliecisterner på grundvattenområden samt av underjordiska bränsle- och kemikaliecisterner annanstans än på grundvattenområden.

I 13 § i miljöskyddsföreskrifterna finns bestämmelser om hanteringen av ur bruk tagna cisterner.

Miljöbrott

De vanligaste miljöbrotten är olagliga soptippar, förstörelse av djurs boplatser eller växter, samt olovliga konstruktioner på till exempel vattenområdena. Brott ska anmälas till polisen, som vid behov kontaktar miljömyndigheterna.

I regel svarar den som orsakat en skada eller ägaren till fastigheten/markområdet för kostnaderna för de direkta bekämpningsåtgärderna och reningen av spåren som miljöskador och -brott medför, om skadans upphovsman inte klarläggs.

Förutom direkta bekämpningsåtgärder kräver miljöskador ofta även utredningar av eventuella föroreningar i markgrunden och grundvattnet samt reningsåtgärder på basis av utredningarna. För sådana åtgärder ska det göras en anmälan eller miljötillståndsansökan till miljötjänster. På sidorna om markgrundstillsyn finns det mer information om anmälnings- och tillståndsförfarandet.20.10.2020 10:19