Hoppa till innehållet

Bulleranmälningar

Informering av grannarna

Tillfällig verksamhet som medför särskilt störande buller eller vibrationer ska alltid på förhand meddelas till invånare, vård- och läroinrättningar inom influenskretsen för bullret eller vibrationerna samt till andra sådana platser som kan orsakas olägenheter eller störningar.

Verksamhetsutövaren ska även förhandla om tillräcklig buller- eller vibrationsavvärjning med daghem, skolor och kyrkliga institutioner, för vilka verksamheten kan medföra orimliga olägenheter.

Bulleranmälan

Verksamhetsutövare ska dessutom göra en skriftlig anmälan (bulleranmälan) såsom avses i 118 § i miljöskyddslagen till stadens miljötjänster senast 30 dagar innan verksamheten inleds om åtminstone följande verksamheter:

 • tillfälligt krossverk
 • brytningsarbeten som innefattar borrning, sprängning och lastande eller forslande av sprängsten samt pålning och användning av hydrauliska slaghammare, om
  • verksamheten utövas under andra tider än vardagar från måndagar till fredagar kl. 7.00–18.00
  • antalet brytningsdagar är fler än 25
  • det görs pålningsarbeten och används hydrauliska slaghammare så att antalet arbetsdagar är fler än 10
 • annan verksamhet än normalt byggande, rivande, normala reparationer, normalt underhåll eller med dessa jämställbara tillfälliga arbeten som orsakar en bullernivå på över 85 dB (LAeq) 10 meter från bullerkällan och som utförs under
  • två eller flera nätter kl. 22.00–7.00
  • fler än fem dagar mellan kl. 18.00 och 22.00
  • två eller flera veckoslut från lördagar till söndagar kl. 7.00–22.00 eller på allmänna helgdagar
  • fler än 25 dagar på vardagar från måndagar till fredagar mellan kl. 7.00 och 18.00
 • ett evenemang som medför tillfälligt buller, till exempel
  • utomhuskonserter där det används ljudförstärkare
  • motorsporttävlingar
  • sport-, nöjes- eller uppvisningsevenemang eller andra stora publikevenemang som medför särskilt störande buller
  • flyguppvisningar eller tillfälliga publikflygningar som omfattar fler än tio starter eller landningar.

Anmälan ska skriftligt lämnas in helst via den elektroniska ärendetjänsten eller på en utformad blankett. Anmälan ska göras senast 30 dagar innan verksamheten inleds.

Ansvaret för att en anmälan lämnas in vilar hos byggaren, evenemangsarrangören eller en motsvarande ansvarig, vars verksamhet huvudsakligen medför bullret och vibrationerna.

Anmälan skickas till Helsingfors stads registratorskontor. Om verksamheten sker inom ett område med flera kommuner inlämnas anmälan till den regionala miljöcentral inom vars område verksamheten huvudsakligen sker.

Miljötjänsters miljöskyddsenhet fattar med anledning av anmälan ett beslut som kan innehålla nödvändiga föreskrifter om förhindrande av miljöföroreningar från verksamheten, övervakning av verksamheten och informering till invånarna om verksamheten samt uppfyllande av förpliktelserna i enlighet med avfallslagen med anknytning till verksamheten.

Handläggningen av en anmälan tar normalt från två till fyra veckor. Beslutet postas till den som hade utformat anmälan och det tas ut en avgift enligt gällande taxa. Man kan söka om ändring till beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.

Lupapiste i bruk

Helsingfors stads miljötillsyn tar Lupapiste i bruk från och med den 1 december 2022. Lupapiste har redan tidigare använts inom byggnadstillsynen. 

I fortsättningen ska bulleranmälningar enligt 118 § i miljöskyddslagen och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp enligt 17 c § i lagen om vattentjänster göras via Lupapiste. Övriga tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöskyddslagen och avfallslagen öppnas stegvis i Lupapiste före början av 2023.

Hur användar man Lupapiste?
08.12.2022 15:49