Hoppa till innehållet

Övriga anmälnings- och tillståndsförfaranden

En anmälan enligt 119 § i miljöskyddslagen om försöksartad verksamhet gäller till exempel verksamhet vars syfte är att pröva ett råmaterial eller ett bränsle, en tillverknings- eller förbränningsmetod eller en reningsanläggning, eller anläggnings- eller yrkesmässigt utnyttja eller behandla avfall för att utreda konsekvenserna eller användbarheten av sådan verksamhet, eller utreda en annan med dessa jämställbar faktor.

För försöksartad kortvarig verksamhet behövs inget miljötillstånd enligt  31 § i miljöskyddslagen. Ärendet handläggs av den tillståndsmyndighet inom vars behörighet anläggningen eller verksamheten enligt miljöskyddslagen och -förordningen står. Länk till tilläggssuppgifter och blanketten (Statens miljöförvalting).

Mer information: ledande miljöinspektör Harri Pasanen, tfn 09 310 32013.

En anmälan enligt 120 § i miljöskyddslagen om en exceptionell situation görs om det till följd av en olycka, produktionsstörning, rivning av en konstruktion eller anordning eller en annan med dessa jämställbar orsak förorsakas utsläpp eller uppstår avfall så att detta kan medföra en direkt och uppenbar fara för att miljön förorenas eller avfallets mängd eller egenskaper medför särskilda aktioner inom avfallshanteringen.

Utsläpp eller avfall som kräver en anmälan kan uppstå i samband med till exempel en eldsvåda eller när farliga kemikalier kommer in i regnvattenavlopp eller ut på markgrunden. Syftet med en anmälan om ett utsläpp är utöver att föreskriva om rening även att möjliggöra en kontroll av utsläppets konsekvenser.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektionen ska behandla tillståndspliktiga anläggningar och funktioner inom sin jurisdiktion samt andra anläggningar och funktioner som kräver miljötillstånd.

Mer information: miljöinspektör Petri Puttonen, tfn 09 310 32009.

För upprepat eller permanent ordnande av övningar eller tävlingar i terränger eller på vattenområden ska tillstånd ansökas av den kommunala miljöskyddsmyndigheten (30 § i terrängtrafiklagen 1710/1995 och 21 § i sjötrafiklagen 463/1996).

Mer information: teamchef Elina Salo-Miilumäki, tfn 09 310 26860.

Lagring av gödsel i gödselstackar ska anmälas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten (4 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 931/2000). Länk till blanketten för anmälan (Statens miljöförvaltning).

Mer information: teamchef Sini-Pilvi Saarnio, tfn 09 310 32019.

Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska göra anmälan till den kommunala miljöskyddsmyndigheten för anteckning i avfallshanteringsregistret i god tid innan insamlingen påbörjas (100 § i avfallslagen 646/2011). Länk till blanketten för anmälan (Suomi.fi).

Mer information: miljöinspektör Carita Kuparinen (tfn 09 310 25927) och miljöinspektör Leena Terhemaa (tfn 09 310 32032).

Avfallshanteringsplanen för småbåtshamnar ska presentera sina planer för godkännande hos miljövårdsmyndigheten i den kommun där hamnen är belägen (4 § i 9 kap. i miljöskyddslagen för sjöfarten 1672/2009). Länk till tilläggsuppgifter och blanketten (Statens miljöförvaltning).

Mer information: miljöinspektör Leena Terhemaa, tfn 09 310 32032.

Andra ärenden som kräver tillstånd eller anmälan till den kommunala miljöskyddsmyndigheten är:

  • Befrielse för en fastighet från att ansluta sig till avloppsnätet
  • Avvikelser från behandlingskraven på hushållsavloppsvatten

    Mer information: miljöinspektör Ville Hahkala, tfn 09-310 32005 (dagvatten) och teamchef Sini-Pilvi Saarnio, tfn. 09-310 32019 (avloppsvatten).  • 03.08.2022 09:16