Hoppa till innehållet

Bekämpning av buller, vibrationer och damm

17 § Anmälnings- och förhandlingsskyldighet

Verksamhetsidkarens eller arbetets beställare ska på förhand informera om tillfällig verksamhet som kommer att orsaka särskilt störande buller eller vibrationer åt invånare, vård- och läroanstalter samt andra motsvarande objekt som kan påverkas och orsakas olägenheter eller störningar. Informeringen ska ske minst en vecka innan den särskilt störande verksamheten som orsakar buller eller vibrationer inleds, eller ifall man inte ännu är medveten om verksamheten i det skede, omedelbart när man känner till tidpunkten. 

Därtill ska verksamhetsidkaren förhandla om buller- och vibrationsbekämpning med sådana objekt som kan orsakas orimliga olägenheter på grund av verksamheten. Sådana särskilt känsliga objekt är till exempel daghem, skolor och religiösa inrättningar.

18 § Arbeten för underhåll och renhållning av trafikleder och gårdsområden

Dammande som orsakas av maskinell borttagning av sandningssand eller av annat maskinellt arbete för underhåll och renhållning ska förhindras till exempel genom att vid behov fukta området som rengörs.

Det är förbjudet att använda lövblåsare för att avlägsna sandningssand.

19 § Dammbekämpning på byggplatser

 Byggnads- och rivningsarbeten samt behandlingen av byggavfallets mark- och stenmaterial ska utföras så att dammolägenheterna i alla situationer är så ringa som möjligt. Vid bygge och rivning samt när man behandlar byggavfall och mark- och stenmaterial ska man alltid bruka sig av tillräckligt effektiva dammbekämpningsmetoder när det finns risk att dammet kan orsaka olägenheter eller störningar.

På byggplatser ska körlederna för tung trafik hållas så dammfria som möjligt, till exempel genom att salta dem. Även gatuområdena inom byggplatsernas direkta influenskrets ska hållas så rena som möjligt från jordmaterial som driver från byggplatsen för att förhindra dammolägenheter.

Jord- och stenmaterial samt rivningsavfall ska hållas så dammfria som möjligt till exempel genom att fukta dem. När dammande laster transporteras utanför byggplatsen ska lasterna vara övertäckta eller bevattnade.

När man renoverar byggnaders fasader genom sandblästring eller motsvarande metoder ska fasaden övertäckas för att förhindra spridningen av damm, sandblästringsavfall och andra föroreningar.

När byggnaders yttre ytor behandlas ska fönster och andra öppningar för utomhusluft tätas så att damm och övriga skadliga material hindras från att tränga in i byggnaden. Maskinell ventilation ska vid behov stängas medan arbete pågår.

Vid kemisk färgborttagning, sandblästring av byggnaders fasader samt vid borttagning av elementfogar som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) eller bly ska markytan skyddas till exempel med en tät presenning så att avfallet inte kommer ner i jorden eller avloppet. Efter arbetet ska gårds- och gatuområdena rengöras och avfallet som uppstått ska levereras till den behandling som avfallets typ förutsätter.

Avgaser från maskiner och apparater som är fast installerade på arbetsplatsen ska ledas så långt från byggnadens luftintag att de inte orsakar några sanitära olägenheter för personer som vistas i byggnaden.

20 § Tillfälligt brytningsarbete

Om ovanjordsbrytningen görs närmare än 200 meter från dammkänsliga platser eller om brottets transportrutt ligger nära dammkänsliga platser, ska borrningsaggregat förses med ändamålsenliga dammuppsamlingsanordningar, vilka alltid ska vara i användning när arbete görs. Dammuppsamlingsanordningarna får inte tömmas på sprängningsplatser eller i krosset.

21 § Anmälningsplikt gällande verksamhet som medför särskilt störande buller eller vibrationer 

Verksamhetsidkaren ska göra en skriftlig anmälan till Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen 118 § (bulleranmälan) senast 30 dagar innan verksamheten inleds om åtmistone följande verksamheter:

 1. Krossning av stenmaterial eller mineraliskt byggavfall

 2. Brytningsarbete (borrning, sprängning, flyttning av sprängsten), pålning, pikhuggning (med apparater som ansluts till arbetsmaskinens bom) och högeffektsdammsugning, ifall

  -verksamheten utövas under andra tider än vardagar från måndagar till fredagar kl. 7.00–18.00, eller
   
  -antalet arbetsdagar är fler än 25

  Bygg- och underhållningsarbete som har att göra med transportleder och samhällsteknik kräver dock ingen anmälan ifall arbetet utförs från måndag till söndag kl. 07.00–22.00 och ifall antalet arbetsdagar är högst 25, ifall det anses nödvändigt att utföra arbetet på kvällstid och på veckosluten på grund av trafiksäkerhet eller för att trygga trafikens smidighet eller på grund av någon annan berättigad orsak.

 3. Yrkesmässigt byggande, rivning, reparation, underhåll eller därtill jämförbart tillfälligt arbete som orsakar kraftigt stombuller i till exempel bostäder, daghem, skolor eller andra motsvarande utrymmen där bullret kan anses orsaka orimliga olägenheter, ifall

  -verksamheten utövas under andra tider än vardagar från måndagar till fredagar kl. 7.00–18.00, eller

  -antalet arbetsdagar är fler än 25

 4. Utomhuskonsert eller annat allmänt evenemang, där man använder ljudförstärkare mellan kl. 22.00–07.00.

 5. Motorsporttävling eller flygshow

 6. Fyrverkeriuppvisningar där man använder fyrverkeripjäser av en diameter på över 100 millimeter eller fyrverkeripjäser vars bullrande motsvarar sådana efter kl. 22.00. En anmälan om fyrverkeriuppvisning som arrangeras efter kl. 24.00 kan enbart godkännas av synnerligen väl motiverade skäl.

  Man behöver dock inte anmäla fyrverkeriuppvisningar som arrangeras på nyårsnatten.
   

22 § Särskilt störande buller eller vibrationer på nattetid

Verksamhet som medför särskilt störande buller eller vibrationer är förbjuden nattetid kl. 22.00–7.00 i närheten av bostäder och inkvarteringsplatser samt vårdanstalter.

Förbudet gäller inte bygg- eller underhållsarbete i anknytning till trafikleder eller samhällsteknik, eller annat dylikt tillfälligt arbete som på grund av trafiksäkerheten, trafikens smidighet eller annan grundad orsak är nödvändigt att utföras nattetid.

Förbudet gäller inte heller kortvariga evenemang eller åtgärder ifall inte antalet evenemang som årligen arrangeras på samma plats samt evenemangens längd, tidpunkten för när de upphör samt bullret de orsakar inte uppenbart medför orimliga olägenheter för de som påverkas av bullret.

Man ska informera om verksamhet som orsakar buller eller vibrationsolägenheter nattetid och förhandla om tillräckliga åtgärder för att bekämpa olägenheterna i enlighet med vad som föreskrivs i 17 §, ifall man på förhand är medveten om arbetet eller åtgärden.

23 § Användning av ljudanläggningar och gatumusik 

Det är förbjudet för affärer och restauranger att fortlöpande använda ljudanläggningar utomhus nattetid kl. 22.00–7.00 i närheten av bostäder och inkvarteringsutrymmen samt vårdanstalter. Det är även förbjudet att fortlöpande använda ljudanläggningar i närheten av vårdanstalter på dagtid. Därtill ska utåtriktade ljudanläggningar ställas in så att det återgivna ljudet inte orsakar olägenheter eller störningar i grannskapet.

Det är förbjudet att elektroniskt förstärka ljudet med en extern strömkälla när man spelar musik på gatan.
06.12.2019 13:14