Hoppa till innehållet

Byggplatsvatten, avloppsvatten, toalettavfall, mottagningsplatser för snö och hantering av gödselmedel

4 § Hantering och ledning av byggplatsvatten som uppstår vid tillfälliga arbetsobjekt

Med byggplatsvatten avses vatten eller slam som skapas på byggplatser, såsom grundvatten och/eller hängda grundvatten som runnit ner i schakt på byggplatser, regnvatten direkt från skyarna, dagvatten som runnit in i schaktet via omkringliggande ytor, vatten som används för olika arbetsmoment t.ex. borrning, samt vatten eller slam som uppstår vid iståndsättning av byggnadernas fasader, och som ska avledas från byggplatsen. 

Byggplatsvatten som uppstår vid byggen och saneringsbyggen och andra tillfälliga verksamheter, som innehåller sådana mängder skadliga ämnen eller fasta partiklar som riskerar förorena miljön, får inte ledas till havet, till ett sådant vattendrag som avses i vattenlagen (587/2011), till avloppsnätet eller öppet dike utan förhandsbehandling genom vilken de skadliga ämnen eller fasta partiklarna kan avlägsnas eller reduceras tillräckligt. Att infiltrera vattnet i jorden förutsätter att byggplatsvattnet inte förorenar jordmånen eller grundvattnet. Vatten som leds ner i dagvattenavloppet får inte leda till att avloppsnätet tilltäpps eller korroderas.

Ifall man avser leda byggplatsvatten till avlopp för dagvatten, avloppsvatten eller blandvatten, ska man först kontakta Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM). HRM kan ställa krav på kvaliteten och mängden vatten som leds in i avloppen för avloppsvatten och blandvatten.

5 § Behandling av avloppsvatten i områden utanför vattentjänstverkets avloppsnät

Infiltrering av obehandlat vatten från kemiska toaletter i markgrunden är förbjudet. På viktiga grundvattenområden är infiltrering av behandlat vatten från kemiska toaletter och även övrigt hushållsavloppsvatten i markgrunden förbjudet.

Det är förbjudet att bygga en vattenklosett i semesterbostädernas strandzon och i skärgården om fastigheten inte är ansluten till vattentjänstverkets avloppsnät.

Med skärgården avses öar utan permanent vägförbindelse.

6 § Placering och underhåll av behandlingsanordningar för hushållsavloppsvatten samt toaletter

Behandlingsanordningarna för hushållsavloppsvatten och avledningsplatser för renat hushållsavloppsvatten ska vid fastigheter placeras på tillräckligt skyddsavstånd från vattendrag, grundvattenområden, diken eller motsvarande rännor samt fastighetsgränserna. Ett tillräckligt skyddsavstånd bedöms från fall till fall. Minimiskyddsavståndet till vattendrag är i allmänhet minst 25 meter. 

Markinfiltreringsanläggningars infiltreringsrör ska i mån av möjlighet ligga minst en meter högre än den högsta grundvattennivån. Markinfiltreringsanläggningars lägsta yta ska i mån av möjlighet ligga minst 0,5 meter högre än den högsta grundvattennivån.

En fastighets innehavare ska se till att reningsanläggningarna för hushållsavloppsvatten under alla förhållanden är i funktionsdugligt skick och att deras reningskapacitet uppfyller kraven ställda i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017). Slamavskiljare och slutna cisterner ska tömmas tillräckligt ofta. Slutna cisterner ska utrustas med larm för överpåfyllning. Vid tömning av slamavskiljare och slutna cisterner ska man iaktta de allmänna bestämmelserna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Fastighetens ägare ska vara medveten om systemens struktur, skick och underhåll och om behållarnas tömningar. Underhåll av anordningarna och tömning av behållarna ska bokföras och bokföringen ska på begäran uppvisas för Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter. Fastighetens innehavare ska i enlighet med de allmänna bestämmelserna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt beställa tömningen av slamavskiljarbrunnar och slutna slambrunnar från HRM. Kvitton över tömningen av slutna cisterner och slambrunnar ska förvaras i tre år i fastighetens underhållsbokföring.

Behandlingsanordningen för avloppsvatten genom vilken det rengjorda vattnet leds ut till exempel till ett dike eller en infiltreringsbädd ska vara konstruerad så att man kan ta representativa prover på vattnet som leds in och leds ur anordningen för att bekräfta rengöringseffekten. 

Kompost- och torrklosetter ska ha tillräckligt täta botten och de ska skötas så att de inte förorenar markgrunden eller grundvattnet eller orsakar andra olägenheter för miljön eller hälsan.

7 § Placering av rastgårdar och ridfält och överlåtelse av gödsel

För att förebygga förorening av vatten ska rastgårdar och ridfält placeras på tillräckligt avstånd från vattendrag och utfallsdiken samt från brunnar och källor som används för hushållsvatten. Rastgårdar eller beten får inte placeras i områden med risk för översvämning. Med rastgård avses ett oftast bart inhägnat område där hästar eller ponnyer året om rastas.

Placeringen av nya rastgårdar och ridfält ska iaktta följande minimiskyddsavstånd som beror på tomten och förhållanden i närmiljön:

- brunn eller källa för hushållsvatten        30 - 100 meter
- vattendrag                                               20 - 50 meter
- utfallsdike                                               10 - 30 meter

Rastgårdar och ridfält ska mockas dagligen från gödsel, som ska förvaras på en vattentät gödselgård. Underlaget i rastgårdarna och ridfälten ska vid behov förnyas.

För överlåtelse av gödsel ska det finnas ett skriftligt avtal eller kvitto, som ska kunna visas för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet på begäran.

Innan man grundar ett stall eller väsentligen utvidgar dess verksamhet ska man först meddela Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter för att få de uppgifter som krävs för tillsynen.

8 § Tvätt och underhåll av fordon, maskiner och liknande utrustning  

Yrkesmässig tvätt och dito underhåll av fordon, maskiner och liknande utrustning, samt annan ofta förekommande motsvarande tvätt med tvättmedel som innehåller kolvetelösning tillåts endast på tvättplatser, där vattnet leds via sand- och oljeavskiljare till avlopp. Vid yrkesmässig tvätt får man enbart använda godkända tvättmedelskombinationer.

När fordon, maskiner och liknande utrustning slumpmässigt tvättas med tvättmedel som inte innehåller kolvätelösningar kan tvättvattnen också med markägarens tillåtelse infiltreras i markgrunden, förutsatt att detta inte förorenar miljön. Tvättmedel eller tvättvatten som innehåller medel som kan förorena miljön får inte ledas till dagvattenavlopp eller öppna diken. 

Fasta partiklar eller orenat tvättvatten från tvättning av fordon, maskiner och motsvarande utrustning eller transportpallar får inte ledas ut i havet, vattendrag som avses i vattenlagen, eller öppna diken.  Man får inte heller leda ut fasta partiklar eller avloppsvatten som uppstår under tvätten till allmänna områden.

Man får inte rengöra eller underhålla arbetsmaskiner på byggen som ligger i viktiga grundvattenområden.

9 § Tvätt och underhåll av båtar

Tvätt av båtar med tvättmedel som innehåller kolvätelösningar tillåts endast på tvättplatser, där avloppsvattnen leds via oljeavskiljare till avlopp.

På områden för vinterförvaring kan båtar tvättas med tvättmedel som inte innehåller kolvätelösningar, på så sätt att tvättvattnen med markägarens tillåtelse infiltreras i markgrunden tillräckligt långt borta från stranden. 

När båtar slumpmässigt tvättas med enbart vatten kan sköljvattnet ledas ut i havet.

Bottenfärgen på båtar ska avlägsnas på ett tätt underlag, som hindrar miljöskadligt målarfärgsavfall från att tränga in i markgrunden, och varifrån målarfärgsavfallet så noggrant som möjligt kan tas tillvara. Målaravfallet ska hanteras enligt avfallets sort. Spridningen i miljön av slipningsdamm från båtar ska förhindras.

10 § Mottagningsplatser för snö

Mottagningsplatserna för snö ska placeras och anordnas så att snöns smältvatten och avfallet i snön inte orsakar eller ger risk för att miljön förorenas. Allmänna mottagningsplatser för snö får inte placeras på viktiga grundvattenområden. Förbudet gäller inte byggandet av lokala snötippningsplatser vars bruk inte inbegriper lastbilstrafik och där snön får smälta, och inte heller tillfälliga mellanlagringsplatser.

Anordnande och öppnande av en allmän mottagningsplats för snö ska skriftligen meddelas Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter i god tid innan verksamheten inleds. I anmälan ska framkomma platsens läge, tidpunkten då verksamheten inleds, trafikarrangemang, tiderna då platsen är i bruk under dagen, för hur stor snömängd platsen är avsedd, eventuella sätt som snön behandlas, vart smältvattnet leds, och eftervård. Anmälningsskyldigheten gäller inte ovan nämnda lokala snötippningsplatser, och inte heller grundandet av tillfälliga mellanlagringsplatser.          

Användningen av mottagningsplatserna för snö ska ordnas så att verksamheten och med den direkt anknuten trafik inte orsakar orimliga olägenheter för invånare, hyresgäster eller vårdanstalter. Det som föreskrivs i 22 § här om särskilt störande buller och vibrationer nattetid gäller också för användning av mottagningsplatser för snö under nätter.

Användningen av mottagningsplatserna är förbjuden nattetid kl. 22.00–7.00 om verksamheten eller med den anknutna trafiken orsakar orimliga bullerolägenheter för bostäder, inkvarteringslokaler eller vårdanstalter.

Innehavarna av mottagningsplatserna för snö ska se till att området omedelbart städas efter snösmältningen.
06.12.2019 13:13